Bulgarian - Terms and Conditions of Purchase

УСЛОВИЯ ЗА ПОКУПКА

1. Противоречие в условията. Тези условия („условия”) важат за стоки, товари и материали (наречени заедно „стоки”) и/или услуги („услуги”), описани на лицевата страна на тази Поръчка за покупка („ПП”), както и при приемане на ПП от продавача, посочен на лицевата страна на ПП („продавач”), ПП заедно с всякакви документи или приложения оформя споразумението между купувача, посочен на лицевата страна на ПП („купувач”) и продавача (наричано общо „споразумение”). Ако има противоречие между условията на лицевата страна на ПП и тези условия, уговорките на лицевата страна на ПП имат предимство.  В случай, че има отделно писмено споразумение между страните, което е в противоречие с тези условия, уговорките на писменото споразумение имат превес.  Изпращането на каквато и да е част от стоките или услугите се счита, че представлява приемане на условията. ВСЯКАКЪВ ФОРМУЛЯР ЗА ПОТВЪРЖДАВАНЕ ИЛИ ДРУГ ФОРМУЛЯР НА ПРОДАВАЧА С УСЛОВИЯ НА ПРОДАЖБАТА, ПОДАДЕНИ ОТ ПРОДАВАЧА, КОИТО СЕ РАЗЛИЧАВАТ ОТ ПРЕДСТАВЕНИТЕ ТУК СЕ ОСПОРВАТ ОТ КУПУВАЧА И НЯМА ДА ИЗМЕНЯТ ИЛИ ПРОМЕНЯТ УГОВОРКИТЕ В ТОЗИ ДОКУМЕНТ.

2. Доставка, право на собственост и риск от загуби.  Освен ако друго не е записано на лицевата страна на тази ПП или до степента иначе изисквана от приложимия закон, всички условия за доставка на продукти са DDP (Delivered Duty Paid) - „Доставено, мито платено”, като мястото на доставка е описано от Купувача в ПП (Инкотермини 2010 г.).  Правото на собственост и риск от загуби преминават в купувача при доставка на продуктите на посоченото от купувача място в ПП.  Времето е от значение за всички доставки на продукти. Купувачът си запазва правото да откаже доставката на стоки, извършена повече от една седмица преди уговорената дата за доставки, както и да върне същите на продавача за сметка на последния.  Продавачът добавя сертификат за качество, списък на всяка една опаковка, както и товарителница с всички пратки. Продавачът трябва да включи номера на ПП във всички документи и описание на продукти, партиден номер, както и броя на артикулите на продавача върху всеки изпратен контейнер.

3. Цена и плащане. Продавачът изрично се съгласява, че цените, записани в тази ПП са окончателни и остават такива до приключване на всички доставки и/или услуги (според случая).  Ако в ПП няма включена цена, цената е тази, записана в публикуваната валидна ценова листа на продавача към датата на ПП.  Плащането се извършва във валутата, посочена в ПП и е дължимо 90 дни от датата на получаване на фактурата.  Кредити поради отказ, несъответствия или платени фактури могат, по решение на купувача, да бъдат удържани от последващи плащания.

4. Гаранция. Продавачът гарантира, че: (i) купувачът има валидно и необременено право на собственост върху всички стоки, (ii) стоките и услугите отговарят на спецификациите, описанията или предоставените мостри, посочени или договорени с купувача, и (iii) стоките са продаваеми, с добро качество, без дефекти и годни за предвидената употреба. Продавачът се съгласява да предпазва и обезщетява купувача за и срещу всякакви и всички претенции, загуби, вреди и разходи (включително хонорари за адвокати), които произтичат или възникват от нарушаване на гаранциите на продавача.

5. Преглед и отказ.  Купувачът има правото да прегледа и провери всички стоки доколкото това е възможно по всяко време и на всяко място, включително по време на производството им от продавача. Окончателната проверка се прави в помещенията на продавача в разумно време след окончателната доставка. Ако доставените стоки по този документ са дефектни или иначе не съответстват на изискванията на тази ПП, купувачът има правото, въпреки извършеното плащане или всякакъв предишен преглед или оглед, да откаже всички или част от тези стоки и, ако купувачът реши, да върне подобни стоки на продавача за кредитиране или отбивка от платената цена, или да изиска замяна на стоките, всичко това за сметка на продавача.

6. Прекратяване поради причина. Купувачът може да анулира тази ПП изцяло или отчасти за всяка или всички все още неизпратени стоки или непредоставени услуги, по всяко време при получаване на известие от продавача в случай, че продавачът (1) не успее да спази какъвто и да е срок или условие на това споразумение, (2) назначи съдия-изпълнител, изпадне в несъстоятелност или има заведени дела от или срещу продавача по някоя клауза на закон за банкрут, (3) прекрати дейност или се слее с или е придобит от трета страна, или (4) предостави някое от своите права или задължения по тази ПП на трета страна без предварителното писмено съгласие на купувача. При такова анулиране купувачът няма отговорности към продавача освен заплащането на всякаква дължима сума за стоки и услуги, доставени на и приети от купувача преди получаване на известието за прекратяване от продавача, както и за работа в процес, заявена за доставка до купувача.

7. Допълнителни правни средства за защита. Купувачът има изричното право да приложи условията на тази ПП. Правата и правните средства за защита на купувача по тази ПП са кумулативни и са в допълнение към всякакви други права и правни средства за защита, налични по закон или по правото на справедливостта.

8. Претенции за патенти и други права върху интелектуалната собственост. Продавачът ще защитава всякакво действие, възбудено срещу купувача на база на твърдението, че стоките, закупени по този документ, или каквато и да е част от тях, нарушават патент, авторско право, търговска марка, търговска тайна или други права на собственост на трета страна, за своя сметка, както и ще заплати всякакви разходи и вреди, включително хонорари на адвокати. В случай, че се получи окончателна съдебна забрана срещу употребата на стоките или на някоя част от тях от страна на купувача заради такова нарушение, или, според разумното мнение на продавача стоките или част от тях има вероятност да станат предмет на претенция или нарушение на право върху интелектуална собственост, продавачът, за своя сметка или както се изисква от купувача, осигурява правото на купувача да продължи да използва стоките, или заменя или променя стоките, така че те не са в нарушение, а функционално съответстват на стоките, първоначално предвидени в този документ.

9. Ограничаване на отговорносттаКУПУВАЧЪТ В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ НЕ Е ОТГОВОРЕН ПРЕД  ПРОДАВАЧА ЗА КАКВИТО И ДА СА СПЕЦИАЛНИ, КОСВЕНИ, СЛУЧАЙНИ, ПОСЛЕДВАЩИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗАГУБА НА ПЕЧАЛБА) ИЛИ НАКАЗАТЕЛНИ ЩЕТИ ОТ ВСЯКАКЪВ ВИД, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ ПО СИЛАТА НА ДОГОВОР, ЗАКОНOНАРУШЕНИЕ (ВКЛЮЧИТЕЛНО НЕБРЕЖНОСТ) ИЛИ ПО ДРУГ НАЧИН, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ НАРУШЕНИЕ НА ТОВА СПОРАЗУМЕНИЕ ИЛИ ВСЯКАКВИ ВЪПРОСИ, ВЪЗНИКВАЩИ ОТ ИЛИ ВЪВ ВРЪЗКА С ТОВА СПОРАЗУМЕНИЕ.

10. Поверителна информация.  Продавачът не може да разкрива на друго лице, различно от своите служители, ръководители или директори, които трябва по закон да знаят информацията, нито да използва за цели, различни от изпълнението на тази ПП, всяка информация, получена от купувача във връзка с тази ПП, включително, но без да се ограничава до, чертежи, скици, ръководство, описания или спецификации („Поверителна информация”).  През цялото време собствеността върху поверителната информация, предоставена от купувача на продавача и предназначена за употреба във връзка с тази ПП си остава на купувача. При прекратяване на тази ПП или при поискване от страна на купувача, продавачът незабавно връща на купувача цялата поверителна информация (включително всички копия), предоставени на продавача. Разбира се, че всяка информация, получена от купувача от продавача, включително всички чертежи и документи, няма да са от поверителен характер или да има ограничение в употребата на подобна информация от страна на купувача.

11. Отговорност за опаковане, маркиране и доставка.  Продавачът опакова и маркира стоките, записани в тази ПП, за да отговори на изискванията на превозвача и да гарантира пристигането на стоките на мястото, посочено в ПП без повреди и влошаване.  Всички контейнери, материал за опаковане и каси са собственост на купувача.

12. Възлагане.  Тази ПП не може да се възлага от нито една от страните без предварителното писмено съгласие на другата страна, с изключение на това, че купувачът може, без съгласието на продавача, да възложи тази ПП и своето право да получи стоките и услугите по нея на свой съдружник.

13. Спазване на законите.  Всяка страна, в изпълнение на задълженията си по този документ, както и при производството, продажбата и доставката на стоки и услуги, спазва всички приложими закони и държавни правила, разпоредби и заповеди.

14. Отказ от претенции. Отказ от претенции и от двете страни за каквото и да е нарушение на това споразумение от другата страна не действа като отказ от претенции за последващи нарушения от същия или от различен характер. Неуспехът и на двете страни да упражнят права по това споразумение в конкретен случай не се използва като отказ от претенции за правото на страната да упражни същите или различни права при следващи случаи.

15. Приемственост. Това споразумение е обвързващо и е в сила в полза на продавача и купувача и техните съответни правоприемници и допуснати правоприемници.

16. Известия.  Освен, ако не е предвидено друго, всички известия, предвидени от тези условия се предоставят в писмен вид или чрез доставка, или по имейл, препоръчана поща, със задължителна обратна разписка и се считат за получени на датата, на която лично са доставени или изпратени по имейл, или три (3) дни след депозирането им в пощата с предплатени разноски.

17. Застраховка на продавача. Продавачът ще поддържа, за своя сметка и разноски, застрахователни полици по видове и за суми, разумно изисквани за бизнеса.

18. Спазване на законите за борба с корупцията.  Продавачът удостоверява, че (i) е и ще продължава изцяло да спазва Закона за борбата с чуждите корупционни практики/политиката за борба срещу корупцията („политиката”) на купувача (които могат да се прочетат на уеб сайта на купувача: www.platformspecialtyproducts.com) както и всички приложими закони за борба с корупцията, включително, но без да се ограничава до, Закона за борба с чуждите корупционни практики на САЩ (наричани заедно, „приложими закони”); и (ii) не е и няма да плаща, предлага или обещава да плати, или да разреши плащането на, пряко или косвено, на каквито и да са суми или нещо със стойност на (a) държавен чиновник, служител, политическа партия или кандидат за политически пост с цел да се повлияе на действие или решение за получаване или запазване на бизнеса или по друг начин да се придобие неправомерно предимство, или на (б) частно лице, което може да се очаква да накара получателя да наруши своето задължение за лоялност или доверието в него.  Купувачът може да извърши ревизия на счетоводните книги и архиви на продавача, както и да проведе друг вътрешен преглед, за да се потвърди спазването на политиката и приложимите закони.  Продавачът се съгласява, че незабавно уведомява купувача в писмена форма, ако научи за, има основание да го знае, или подозира нарушение на политиката или на който и да е от приложимите закони, което включва продавача, което и да е от  дъщерните дружества на купувача, или действия на купувача или на негови представители във връзка с това споразумение.

19. Разни.  Ако някоя от разпоредбите тук се счете за невалидна или неприложима от компетентен съд, тя се изменя така, че да е възможно най-доброто постигане на желания ефект на това споразумение по валиден, законосъобразен и приложим начин, или, ако това не е възможно, се заличава и обезсилва до съответната степен, всичко това без да се засяга нито една друга разпоредба в това споразумение.  Страните се отказват от приложимостта на Конвенцията на ООН за международна продажба на стоки към продажбата на стоки в този документ.  Това споразумение се ръководи от законите на юрисдикцията на основното място на дейност на купувача и продавачът се съгласява да се подчинява на компетентните съдилища на юрисдикцията на основното място на дейност на купувача. С изключение на предвиденото в първия параграф на тези условия, настоящото споразумение представлява  цялото писмено съгласие на страните, като обхваща продажбата и покупката на стоки и услуги и няма уговорки, споразумения, декларации, изрични или подразбиращи се, които не се съдържат тук по отношение на предмета на договора.  Никакво изменение на настоящото споразумение няма да е обвързващо за купувача, освен ако не е одобрено от него в писмен вид.

 
  
*
(Press ctrl to select multiple)
*