Bulgarian - Terms and Conditions of Sale

УСЛОВИЯ ЗА ПРОДАЖБА

СПОРАЗУМЕНИЕ. Този документ създава условията, по които продавачът, посочен на главната страница на  документа („продавач”) продава своите продукти на купувача („купувач”) при и когато се направят поръчки от страна на купувача и са приети от продавача. Всички поръчки се приемат според и включват тези условия за продажба („условия”).  Условията, записани на лицевата страна на документа имат предимство пред всякакви условия в противоречие с тях.  В случай, че има отделно писмено споразумение между страните, което е в противоречие с тези условия, уговорките на писменото споразумение имат превес.  Като подава поръчка към продавача, купувачът се съгласява с тези условия. Тези условия отменят всякакви различни или допълнителни изисквания или условия, които се съдържат в поръчка за покупка или друг документ, подаден от купувача, освен ако такива различни или допълнителни условия са изрично договорени в писмен вид от продавача.  Когато продавачът приеме поръчка, тези условия и настоящият документ съставляват „споразумението“ между купувача и продавача за покупката и продажбата на продуктите, посочени тук („продукти”).

ДОСТАВКИ.  Продавачът се стреми да изпълни заявените дати за доставка, записани в поръчките на купувача, но но няма да носи отговорност, ако не успее да ги спази.  Всеки час или дата за доставка, посочени от продавача са само прогнозни.  Продавачът си запазва правото да прави ранни или разсрочени доставки и да изпраща съответните фактури на купувача.  Теглата и количествата, декларирани от продавача в товарителницата са ръководни с изключение в случай на доказана грешка, предоставена на продавача в рамките на седем (7) дни от доставката.

ПРОМЕНИ.  Купувачът не може да променя, анулира или иначе да изменя поръчки, след като поръчката вече се изпълнява без писменото съгласие на продавача.  Всякакво такова анулиране, промяна или изменение подлежи на допълнителни условия според наложените от продавача по това време, включително възстановяване на средства на продавача за всякакви разходи, разноски и загуби, свързани с такава промяна.

ПЛАЩАНЕ.  Сроковете за плащане са 30 дни, считано от датата на фактурата.  Продавачът издава фактури при изпращане на продуктите.  Всяка разсрочена доставка съставлява отделна поръчка по отношение на плащането.  Плащанията се правят в направлението, към мястото и във валутата, посочени във фактурата.  Върху всички неплатени суми след датата на падежа се натрупва лихва при ставка от 1,5 % на месец или според максимално разрешената от закона ставка, което е по-малко. Нито една част от сума, платима на продавача не може да бъде намалена поради насрещна претенция, прихващане, корекция или друго право, което купувачът може да има срещу продавача или която и да е друга страна.  Ако купувачът не успее да плати за една или повече пратки, когато трябва, продавачът има правото, освен всички останали средства за защита, на едно от двете:  (a) да прекрати или анулира бъдещи доставки, или (б) да изиска плащане в брой при или преди изпращането/доставката. Ако финансовото състояние на купувача не може да задоволи продавача, той може да изиска плащане в брой или удовлетворителна гаранция, преди да продължи със следващите доставки на продуктите. Купувачът се съгласява при поискване да предостави кредитна информация на продавача.

ЦЕНА.  Освен ако друго не е заложено в заглавната страница на поръчката за покупка, ценанта за продуктите се определя от продавача на датата на приемане на поръчката. Офертите за цени от страна на продавача са само временни и продавачът си запазва правото да променя цената по всяко време.  Цените не включват данъци и други такси и, в някои случаи, може да не отразяват допълнителните такси за материали.

ДАНЪЦИ И ТАКСИ.  Купувачът възстановява на продавача всички данъци, акцизи или други такси, които може да се изискват от продавача да плати на държавно предприятие или да събере за което и да е държавно предприятие при производството, продажбата, транспортирането, доставката или използването на продуктите, продавани в този документ.

ДОСТАВКА, ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ И РИСК ОТ ЗАГУБИ.  Продавачът ще изпрати и достави продуктите в съответствие с търговския термин FCA - Франко превозвача (уговорено място) [Free Carrier (named place)], (Инкотермини 2010 г.).  Правото на собственост и риск от загуби преминават в купувача при доставка на продуктите на превозвача в точката за транспорт.

БЕЗ ЛИЦЕНЗ.  Продажбата на всякакви продукти по този документ не прехвърля на купувача каквото и да е право или лиценз по патент, търговска малка или друго право върху интелектуалната собственост по отношение на който и да е подобен продукт. Продавачът си запазва собствеността на всички права върху интелектуалната собственост към продуктите, продавани в този документ.

ГАРАНЦИИ.  Продавачът гарантира, че по време на доставката до купувача продуктите, продавани в този документ отговарят на стандартните писмени спецификации за тези продукти на продавача.  Единствено купувачът е отговорен да определи дали продуктите са подходящи за употребите и приложенията, за които ги иска той.   Всякакви предложения и препоръки, направени от продавача относно употребите и приложенията на продуктите се считат за надеждни, но продавачът не дава никакви писмени или устни гаранции за бъдещите резултати, тъй като условията за употреба и приложение от страна на купувача и други лица са извън контрола на продавача. Продавачът не носи отговорност за щетите, причинени от следното: 1) небрежност на купувача или на трета страна; 2) изменение, замърсяване или злоупотреба с продукта; 3) всякаква спецификация или модификация, извършена по искане на купувача; 4) Отказът на купувача да спазва инструкциите за здравословни условия на труд и безопасност, предоставени от продавача или в съответствие със стандартите в индустрията; и/или 5) Отказът на купувача да спазва законите.  И накрая, продавачът не носи отговорност за никакви претенции по гаранцията:  1) подадени след изтичане на срока за претенции; или 2) ако на продавача не е дадена разумна възможност да провери продуктите, за които се отнася претенцията и купувачът не връща тези продукти на продавача по искане на продавача.

СРОК ЗА ПРЕТЕНЦИИТЕ; ОТКАЗ ОТ ПРАВА. В никакъв случай купувачът няма да отправя претенция по гаранцията или да започне някакво действие срещу продавача по-късно от най-рано 7 дни след откриване на нарушението или 6 месеца след доставката на продуктите, за които се отнася претенцията.  Отказът на купувача да изпрати на продавача писмено известие за всякаква претенция или действие в рамките на приложимия срок съставлява абсолютен и безусловен отказ на такава претенция или действие.  ОСВЕН ЗАПИСАНОТО В ТЕЗИ УСЛОВИЯ, П РОДАВАЧЪТ НЕ ДАВА НИКАКВИ ДРУГИ ГАРАНЦИИ, ИЗРИЧНИ ИЛИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ, БЕЗ ЗНАЧЕНИЕ ДАЛИ ВЪЗНИКВАТ ОТ ДЕЙСТВИЕТО НА ЗАКОН ИЛИ ПО ДРУГ НАЧИН, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО БЕЗ ДА СЕ ОГРАНИЧАВА ДО, ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ, ГОДНОСТ ЗА КОНКРЕТНА ЦЕЛ И/ИЛИ СРЕЩУ НАРУШЕНИЕ.  КУПУВАЧЪТ ПОЕМА ВСИЧКИ РИСКОВЕ В РЕЗУЛТАТ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЗАКУПЕНИТЕ ПРОДУКТИ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ СЕ ИЗПОЛЗВАТ ОТДЕЛНО ИЛИ В КОМБИНАЦИЯ С ДРУГИ ВЕЩЕСТВА ИЛИ В КАКЪВТО И ДА Е ПРОЦЕС.

ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА.  ЕДИНСТВЕНАТА ОТГОВОРНОСТ НА ПРОДАВАЧА, КАКТО И ИЗКЛЮЧИТЕЛНОТО СРЕДСТВО ЗА ЗАЩИТА НА КУПУВАЧА СРЕЩУ ПРОДАВАЧА ЗА ВСЯКАКВИ И ВСИЧКИ ПРЕТЕНЦИИ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ ЗА НАРУШАВАНЕ НА ДОГОВОРКА, ГАРАНЦИЯ, ДЕЛИКТ (ВКЛЮЧИТЕЛНО НЕХАЙСТВО) ИЛИ ПО ДРУГ НАЧИН, Е ОГРАНИЧЕНО, СПОРЕД ИЗБОРА НА ПРОДАВАЧА ДО: (A) ИЗПРАЩАНЕ НА ПРОДУКТ ЗА СМЯНА, (б) МОДИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТА, ИЛИ (в) ВРЪЩАНЕ НА СУМАТА ИЛИ ИЗДАВАНЕ НА КРЕТИТНА НОТА ДО КУПУВАЧА ЗА СУМА, РАВНА НА ПОКУПНАТА ЦЕНА НА ПРОДУКТА.  НЕЗАВИСИМО ОТ ГОРЕСПОМЕНАТОТО, В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ ПРОДАВАЧЪТ НЕ Е ОТГОВОРЕН ПРЕД КУПУВАЧА ЗА ВСЯКАКВИ ПРОИЗТИЧАЩИ, КОСВЕНИ, СЛУЧАЙНИ, СПЕЦИАЛНИ, НАКАЗАТЕЛНИ ИЛИ РАЗШИРЕНИ ЩЕТИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО БЕЗ ДА СЕ ОГРАНИЧАВА ДО, ЗАГУБИ НА ПОЛЗИ, ЗАГУБИ НА ВЪЗМОЖНОСТИ ИЛИ ПОНИЖАВАНЕ НА СТОЙНОСТТА В РЕЗУЛТАТ ИЛИ ВЪЗНИКВАЩИ ОТ ИЛИ ВЪВ ВРЪЗКА С НАРУШАВАНЕ НА ГАРАНЦИИТЕ НА ПРОДАВАЧА ИЛИ НА ТЕЗИ УСЛОВИЯ ИЛИ ПОРАДИ НЯКАКВА ПРИЧИНА, ВЪЗНИКВАЩА ОТ ИЛИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОДУКТА.  ДО СТЕПЕНТА, РАЗРЕШЕНА ОТ ЗАКОНА, ВЯКАКВИ ЗАКОННИ СРЕДСТВА ЗА ЗАЩИТА, КОИТО СА В ПРОТИВОРЕЧИЕ С ТАЗИ РАЗПОРЕДБА, СА ИЗРИЧНО ОТКАЗАНИ ОТ КУПУВАЧА. 

Продукт, за който се твърди, че не съответства няма да се връща или изхвърля, освен както е предвидено в този документ. В никакъв случай продавачът няма да носи отговорност за никакви загуби, щети, разходи или разноски, които се приписват на всякакво действие, пропуск или погрешно тълкуване от страна на купувача или на някоя трета страна.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КУПУВАЧА. Освен другите задължения, записани тук, купувачът поема всички рискове и отговорността за загуби или вреди в резултат от обработката, използването или прилагането на доставените продукти и контейнери по този документ.  Купувачът се съгласява да се запознае и да бъде в течение (без да разчита на продавача) за всякакви опасности за лица и/или имущество, които участват в обработката и използването на тези продукти и контейнери.  Купувачът съветва своите служители, клиенти, агенти, дистрибутори, консултанти, независими изпълнители и други, които обработват или използват, или може да се предвиди, че ще обработват или използват такива продукти, за всякакви опасности.  Купувачът се съгласява да обезщетява, защитава и да не държи отговорни продавача, неговите дъщерни дружества и клонове и съответните им директори, акционери, служители, агенти, наследници и правоприемници, от и срещу всякакви и всички отговорности, загуби, разходи или щети, включително разумни хонорари на адвокати, които произтичат от искове (освен ако не са окончателно определени като резултат от груба небрежност или умишлено нарушение от страна на продавача) в резултат от (a) използване или обработка на продукта от купувача или неговите дъщерни дружества, независимо дали продуктите са комбинирани с други материали, вещества или обородвуне или са използвани в какъвто и да е производствен процес; (б) отказ на купувача или на негови дъщерни дружества да спазват законите; (в) злоупотреби и/или нарушение на правата върху интелектуалната собственост, включително, но без да се ограничава до нарушение на патенти, търговски марки или авторски права, които произтичат от използването или употребата на продуктите от купувача или неговите дъщерни дружества (за целите на този раздел, всякакво позоваване на купувача и неговите дъщерни дружества включва ръководителите, директорите, служителите, агентите и представителите на купувача и неговите дъщерни дружества).  В случай, че продавачът заведе дело за прилагане на правата си по тези условия и спечели това дело, продавачът има право на обезщетение от купувача за всички разходи и разноски (включително, но без да се ограничава до, разумни хонорари и разходи на адвокати) за  прилагане на своите права по този документ.

ИЗВИНЕНИЯ ЗА НЕИЗПЪЛНЕНИЕ.  Продавачът не носи отговорност за неизпълнение или забавяне в изпълнението поради причини извън контрола на продавача, включително, но без да се ограничава до действия или бездействия на купувача, природни бедствия, стачки или други трудови спорове, терористични действия, войни, престой на оборудването, доброволно или принудително спазване на всякакъв закон, заповед, разпоредба, препоръка или искане от държавен орган, невъзможност да се получи гориво, материал или части, забавяния или липса на транспорт, повреди на машините или оборудване, пожари, експлозии или аварии. Освен това продавачът няма да бъде държан отговорен в случай, че не може да получи суровини (на разумна търговска цена), необходими за производството на продуктите. При възникване на подобно събитие, продавачът има правото да разпредели оставащата продукция и/или запаси сред своите клиенти както намери за добре и купувачът с настоящото освобождава продавача от отговорност за всякакво произтичащо от това непълно изпълнение на всяка поръчка.

ВРЪЩАНЕ НА ПРОДУКТИ.  Нито един несъответстващ продукт няма да бъде приет за връщане от продавача и никаква поръчка не може да бъде анулирана от купувача без предварителното писмено съгласие на продавача.  Такова съгласие ще бъде предоставено по преценка на продавача, както и продавачът може да наложи 25 % такса за ново зареждане върху върнатите продукти.  Всички продукти трябва да бъдат върнати на продавача в съответствие с инструкциите, предоставени от продавача, както и за сметка само на купувача.

КОНТЕЙНЕРИ ЗА МНОГОКРАТНА УПОТРЕБА. Ако изпращането изисква използване на контейнери за многократна употреба, право на собственост върху тях си остава на продавача и трябва да му бъдат върнати в добро състояние (с изключение на обичайното износване) в рамките на 60 дни от доставката на продукта (събират се такси за превоз на товари).  При искане на продавача, купувачът се съгласява да плати на продавача разумната стойност на контейнерите за многократна употреба, ако купувачът не успее да ги върне на продавача или не успее да ги върне в подходящо състояние. Продавачът може да изиска депозит за контейнер за многократна употреба по своя преценка.

СПАЗВАНЕ НА ЗАКОНИТЕ.  Всяка страна, в изпълнение на това споразумение, спазва всички приложими закони и държавни правила, разпоредби и заповеди.

СПАЗВАНЕ НА ЗАКОНИТЕ ЗА БОРБА С КОРУПЦИЯТА.  Ако купувачът е дистрибутор на продуктите на продавача, то продавачът удостоверява, че (i) спазва и ще продължава изцяло да спазва Закона за борбата с чуждите корупционни практики/политиката за борба срещу корупцията („политиката”) на продавача (които могат да се прочетат на уеб сайта на продавача: www.platformspecialtyproducts.com) както и всички приложими закони за борба с корупцията, включително, но без да се ограничава до, Закона за борба с чуждите корупционни практики на САЩ (наричани заедно, „приложими закони”); и (ii) не е и няма да плаща, предлага или обещава да плати, или да разреши плащането на, пряко или косвено, на каквито и да са суми или нещо със стойност на (a) държавен чиновник, служител, политическа партия или кандидат за политически пост с цел да се повлияе на действие или решение за получаване или запазване на бизнеса или по друг начин да се придобие неправомерно предимство, или на (б) частно лице, което може да се очаква да накара получателя да наруши своето задължение за лоялност или доверието в него.  Продавачът може да извърши ревизия на счетоводните книги и архиви на купувача, както и да проведе друг вътрешен преглед, за да се потвърди спазването на политиката и приложимите закони.  Купувачът се съгласява, че незабавно уведомява продавача в писмена форма, ако научи за, има основание да го знае, или подозира нарушение на политиката или на който и да е от приложимите закони, което включва продавача, което и да е от  дъщерните дружества на продавача, или действия на продавача или на негови представители във връзка с това споразумение.

РАЗНИ.  Това споразумение не може да се прехвърля на купувача.  Ако някоя от разпоредбите тук се счете за невалидна или неприложима от компетентен съд, тя се изменя така, че да е възможно най-доброто постигане на желания ефект на това споразумение по валиден, законосъобразен и приложим начин, или, ако това не е възможно, се заличава и обезсилва до съответната степен, всичко това без да се засяга нито една друга разпоредба в това споразумение.  Страните се отказват от приложимостта на Конвенцията на ООН за международна продажба на продукти към продажбата на продукти в този документ.  Това споразумение се ръководи от законите на юрисдикцията на основното място на дейност на продавача и купувачът се съгласява да се подчинява на компетентните съдилища на юрисдикцията на основното място на дейност на продавача. Освен, ако не е предвидено друго, всички известия, предвидени от това споразумение се предоставят в писмен вид или чрез доставка, или по имейл, препоръчана поща, със задължителна обратна разписка и се считат за получени на датата, на която лично са доставени или изпратени по имейл, или три (3) дни след депозирането им в пощата с предплатени разноски.  С изключение на предвиденото в първия параграф на тези условия, настоящият документ представлява  цялото писмено съгласие на страните, като обхваща продажбата и покупката на продуктите и няма уговорки, споразумения, декларации, изрични или подразбиращи се, които не се съдържат тук по отношение на предмета на договора.  Никакво изменение на тези условия няма да е обвързващо за продавача, освен ако не е одобрено от него в писмен вид.

 
  
*
(Press ctrl to select multiple)
*