Croatian - Terms and Conditions of Purchase

UVJETI KUPNJE

1. Proturječni Uvjeti i odredbe Ovi uvjeti i odredbe (“T&Cs”) će se primjenjivati na dobra, robu i materijale (sa zajedničkim nazivom “Roba”) i/ili usluge (“Usluge”) opisane na prednjoj strani ove narudžbenice (“PO - Purchase order”), te nakon prihvatanja narudžbenice od strane Prodavatelja naznačenog na prednjoj strani narudžbenice (“Prodavatelj”), narudžbenica će zajedno sa svim izlošcima ili prilozima činiti ugovor između Kupca naznačenog na prednjoj strani narudžbenice (“Kupac”) i "Prodavač" (sa zajedničkim nazivom “ Sporazum”). Do mjere konflikta između uvjeta na prednjoj strani narudžbenice i ovih Uvjeta i odredbi, potrebno je vladati se prema odredbama na prednjoj strani narudžbenice. U slučaju da postoji odvojeni pisani Sporazum između strana u konfliktu sa ovim Uvjetima i odredbama, potrebno je vladati se prema odredbama pisanog Sporazuma. Slanje bilo kojeg dijela Robe ili pružanje usluga smatrat će se prihvatanjem. BILO KAKAV OBRAZAC PRIZNANJA ILI PRODAJE KOJI SADRŽI UVJETE I ODREDBE PRODAJE KOJE JE PREDAO PRODAVAC A KOJI SE RAZLIKUJU OD ONIH ODREĐENIH U GORNJEM TEKSTU NIJE DOZVOLJEN OD STRANE KUPCA I NEĆE IZMIJENITI ILI ZAMIJENITI ODREDBE KOJE SADRŽI OVAJ TEKST.

2. Dostava, naslov i rizik od gubitka, osim ako je drugačije navedeno na prednjoj stranici ove narudžbenice, ili u mjeri drugačije propisanoj važećim zakonom, sve dostave proizvoda će biti DDP, mjesto Kupca označeno na narudžbenici (međunarodna pravila za tumačenje trgovačkih naziva 2010) Naslov i rizik od gubitka prelazi na Kupca u trenutku isporuke Proizvoda na mjesto Kupca označeno u narudžbenici. Vrijeme je od velike važnosti za sve isporuke proizvoda. Kupac zadržava pravo da odbije dostavu bilo koje Robe koje se obavi više od jednog tjedna unaprijed od bilo kojeg primjenljivog rasporeda dostave i da takvu Robu vrati Prodavatelju na trošak Prodavatelja. Prodavatelj će uključiti potvrdu kvalitete, specifikaciju liste pakiranja, i teretnicu sa svim pošiljkama. Prodavatelj mora uključiti broj narudžbenice na svoj dokumentaciji, kao i opis proizvoda, serijski broj, te broj stavke Kupca na svakom poslanom spremniku.

3. Cijena i plaćanje. Prodavatelj se slaže da su cijene navedene na ovoj narudžbenici fiksne, te ostaju fiksne dok se sve dostave i/ili usluge (kao što je primjenjivo) ne završe. Ako cijena nije uključena u narudžbenicu, cijenom će se smatrati cijena postavljena u objavljenoj cijeni Prodavatelja koja je na snazi od datuma narudžbenice. Plaćanje se obavlja u valuti koja je navedena na narudžbenici, te se mora obaviti 90 dana od dana prijema računa. Iznosi bonusa zbog odbijanja, odstupanja ili plaćenih računa, po izboru Kupca, mogu biti odbijeni od slijedećih isplata.

4. Jamstvo. Prodavatelj jamči da: (i) Kupac će imati dobro i neometano pravo na svu Robu, (ii) Roba i usluge moraju biti sukladan sa specifikacijama, opisima ili dostavljenim primjercima, određenim ili dogovorenim od strane Kupca, te (iii) rova mora biti u stanju za prodaju, dobre kvalitete, bez mane i odgovarajuća za svoju namjenu. Prodavatelj se obvezuje da će obeštetiti i osloboditi Kupca od i protiv bilo kojih i svih zahtjeva, gubitaka, štete i troškova (uključujući odvjetničke troškove), koji budu rezultat ili koji proizlaze iz povrede jamstva Prodavatelja.

5. Pregled i odbijanja. Kupac će imati pravo uvida i pregleda svih Roba u mogućoj mjeri u svim vremenima i mjestima, uključujući i vrijeme razdoblja proizvodnje Prodavatelja. Završni pregled će biti u prostorijama Kupca u razumnom roku nakon konačne isporuke. U slučaju da bilo koja Roba isporučena po ovom Sporazumu bude neispravna ili na drugi način ne bude sukladna sa zahtjevima ove narudžbenice, Kupac će imati pravo, bez obzira na isplatu bilo koje prethodnog pregleda ili ispitivanja, odbiti sve ili bilo koji dio takve Robe, a po izboru Kupca, i na povrat takve Robe prema Prodavatelju za bonus ili rabat od plaćene cijene ili zahtijevati zamjenu dobara, sve na trošak Prodavatelja.

6. Raskid s razlogom. Kupac može otkazati ovu narudžbenicu u cijelosti ili djelomično ukoliko bilo koji dio ili sva Roba još nije dostavljena ili ponuđena, u bilo koje vrijeme nakon obavijesti Prodavatelju ukoliko Prodavatelj (1) ne ispuni bilo što od uvjeta ili odredbi ovog Sporazuma, (2) imenuje primatelja, postane nesolventan, ili se pokrene postupak od strane ili protiv Prodavatelja prema bilo kojoj odredbi ili stečajnom zakonu, (3) prestane sa radom spoji se ili postane dio treće strane, ili (4) bilo koje od svojih prava ili obveza pod ovom narudžbenicom dodijeli trećoj strani bez prethodnog pristanka Kupca. Nakon takvog otkazivanja, Kupac neće imati odgovornost prema Prodavatelju pored bilo kojeg iznosa kojeg duguje za Robu i usluge koje je Kupac dobio i prihvatio prije nego što je Prodavatelj primio obavijest o završetku, kao i za rad koji je u tijeku a za koji se zahtijeva dostava Kupcu.

7. Dodatni pravni lijekovi. Kupac će imati pravo da posebno izvršava uvjete ove narudžbenice. Prava i pravni lijekovi Kupca na temelju ove narudžbenice su kumulativni i pored svih drugih prava i pravnih lijekova dostupnih po zakonu ili u kapitalu.

8. Patenti i drugi intelektualni imovinski zahtjevi. Prodavatelj će braniti svaki postupak pokrenut protiv Kupca temeljen na tvrdnji da kupljena Roba na temelju ovoga Sporazuma, ili bilo kojeg od njihovih dijelova, krši bilo koji patent, autorsko pravo, zaštitni znak, poslovnu tajnu ili bilo koja druga vlasnička prava bilo koje treće strane, o svom trošku, te će platiti sve troškove i štete, uključujući i odvjetničke naknade. U slučaju da se dobiva konačna sudska zabrana protiv Kupčeve uporabe dobara ili bilo koji njenog dijela zbog takvog prekršaja, odnosno sukladno sa razumnim mišljenjem Prodavatelja da će Roba ili bilo koji njen dio vjerojatno postati predmetom zahtjeva ili povrede bilo kojeg intelektualnog prava vlasništva, Prodavatelj će na svoj trošak i kako to Kupac traži, bilo omogućiti za Kupca pravo na i dalje korištenje dobara, bilo da zamijeni ili promijeni Robu, tako da se ne krše prava, ali da Roba bude funkcionalno ekvivalentna Robi koja je na početku ponuđena.

9. Ograničenje odgovornosti. NI U KOJEM SLUČAJU NEĆE KUPAC BITI ODGOVORAN PRODAVATELJU ZA BILO KAKVU POSEBNU, NEIZRAVNU, SLUČAJNU, POSLJEDIČNU (UKLJUČUJUĆI GUBITAK PROFITA) ILI KAZNENU ŠTETU BILO KOJE VRSTE, BEZ OBZIRA DA LI ONA BILA NA OSNOVU UGOVORA, DELIKTA (UKLJUČUJUĆI NEMAR) ILI NA NEKI DRUGI NAČIN, ŠTO PROIZLAZI IZ POVREDE OVOG SPORAZUMA ILI BILO KOJEG SPORA KOJI NASTANE IZ ILI U SVEZI S OVIM SPORAZUMOM.

10. Povjerljive informacije. Prodavatelj ne smije objaviti bilo kojem drugom osim svojih zaposlenika, službenika ili redatelja koji imaju legitimnu potrebu da saznaju informacije, niti koristiti za druge svrhe osim izvedbi ove narudžbenice, sve informacije koje je primio od Kupca u svezi s ovom narudžbenicom, uključujući i, ali ne ograničavajući se na, crteže, nacrte, priručnike, opise ili specifikacije ("povjerljive informacije"). Kupac će u svakom trenutku imati pravo na povjerljive informacije dostavljene od strane Kupca za Prodavatelja i namijenjene je za uporabu u svezi s ovom narudžbenicom. Po prestanku važenja ove narudžbenice, ili kada to zatraži Kupac, Prodavatelj će odmah vratiti Kupcu sve povjerljive informacije (uključujući i sve kopije) dostavljene Prodavatelju. Podrazumijeva se da se sve informacije koje je primio Kupac od Prodavatelja, uključujući sve crteže i dokumente, neće biti povjerljive naravi ili ograničiti uporabu tih informacija od strane Kupca.

11. Odgovornost za pakiranja, obilježavanje i dostavu. Prodavatelj će pakirati i označiti Robu obuhvaćenu ovom narudžbenicom kako bi ispunio zahtjeve prijevoznika i osigurao dolazak na mjesto označeno u narudžbenici, bez oštećenja i propadanja. Svi spremnici za pakiranje i oblikovanje materijala postaju vlasništvo Kupca.

12. Zadatak. Ova narudžbenica ne može biti dodijeljena od bilo koje strane bez prethodne pisane suglasnosti druge strane, osim što Kupac može, bez pristanka Prodavatelja, pridružiti narudžbenicu i pravo na primanje Robe i usluga po ovom Sporazumu i nekoj podružnici.

13. Sukladnost sa zakonima. Svaka strana, u obavljanju svojih obveza prema ovom Sporazumu, te u proizvodnji, prodaji i isporuci Roba i usluga, mora biti u skladu sa svim važećim zakonima i državnim pravilima, propisima i naredbama.

14. Odricanje. Odricanje od bilo koje strane bilo kakvog kršenja ovog Sporazuma od strane druge strane u određenom slučaju ne smije se koristiti kao odustajanje od naknadnih kršenja iste ili različite vrste. Ukoliko bilo koja od strana ne iskoristi bilo koje pravo pod ovim Sporazumom, u konkretnom slučaju time se ne smije oduzeti pravo te strane da iskoristi ista ili drugačija prava u slijedećim slučajevima.

15. Sukcesije. Ovaj Sporazum obvezuje i bit će na snazi u korist Prodavatelja i Kupca i njihovih nasljednika i dopuštenih pravnih slijednika.

16. Obavijesti. Osim ukoliko je drugačije određeno, sve obavijesti ponuđene ovim Uvjetima i odredbama dat će se pismenim putem dostavom ili e-poštom ili registriranom ili preporučenom poštom, s time da se zahtijeva povratnica, i smatrat će se primljenom na dan kada je osobno dostavljena ili poslana e-poštom, ili tri (3) dana nakon što je pohranjena u poštu sa plaćenom poštarinom.

17. Osiguranje Prodavatelja. Prodavatelj će održavati, po njenoj cijeni i rashodima, politiku osiguranja čija će vrsta i iznos odgovarati traženom poslu.

18. Antikorupcijska sukladnost. Prodavatelj potvrđuje da (i) je bio i da će nastaviti biti u potpunosti sukladan sa Kupčevim Zakonom o praksama inozemne korupcije/Antikorupcijskom politikom ("Politika") (što se može pronaći na internet stranici Kupca: www.platformspecialtyproducts.com) i svim primjenjivim antikorupcijskim zakonima, uključujući, ali bez ograničavanja na to, američki Zakonom o praksama inozemne korupcije (sa zajedničkim nazivom "Primjenjivi zakoni); i (ii) nije i neće platiti, ponuditi, ili obećati da će platiti, ili dozvoliti isplatu, izravno ili neizravno, bilo kakvih novčanih sredstava ili bilo čega vrijednog (a) bilo kojem vladinom službeniku, vladinom zaposleniku, političkoj partiji ili kandidatu za politički ured u cilju utjecaja na bilo koji zakon ili odluku kako bi se dobio ili zadržao posao ili se na drugi način dobila odgovarajuća prednost, ili (b) bilo kojem pojedincu za kojeg bi se razumno moglo očekivati da uzrokuje da primatelj prekrši svoju dužnost lojalnosti ili povjerenja. Kupac može revidirati Prodavateljeve knjige i evidencije i raditi druge interne preglede za provjeru usklađenosti s politikom i važećim zakonima. Prodavatelj se slaže da će odmah savjetovati Kupca pismeno ukoliko sazna, ima razloga da zna, ili sumnja u bilo kakvo kršenje Politike ili Primjenjivih zakona koji uključuju Kupca ili bilo koju od njegovih podružnica, ili postupke Prodavatelja ili njegovih predstavnika u svezi sa ovim Sporazumom.

19. Razno. Ako se bilo koja odredba iz ovog teksta smatra neispravnom ili neprovedivom po nadležnom sudu, takva odredba se mijenja kako bi se što bliže postigla namjena ovog Sporazuma na ispravan, zakonit i izvršni način, ili, ako to nije moguće, kako bi se obrisao i učinio neučinkovitim u njegovoj mjeri, sve bez utjecaja na bilo koju odredbu ovog Sporazuma. Strane se odriču primjenjivosti konvencije o međunarodnoj prodaji Robe radi prodaje Robe koja je spomenuta u nastavku. Ovaj Sporazum će se ravnati prema zakonima nadležnosti glavnog poslovnog mjesta Kupca, a Prodavatelj pristaje da se podvrgne nadležnosti sudova u nadležnosti glavnog poslovnog mjesta Kupca. Osim kao što je navedeno u prvom stavku ove i odredbe, ovaj Sporazum čini cjelokupni pisani Sporazum strana koji obuhvaća prodaju i kupnju Roba i usluga, a ne postoje Sporazumi, ugovori, izjave, izričiti ili podrazumijevani, koji su sadržani ovdje u svezi s navedenim predmetom ovoga Zakona. Nikakve izmjene ovog Sporazuma neće biti obvezujuće za Kupca bez odobrenja Kupca u pisanom obliku.

 
  
*
(Press ctrl to select multiple)
*