Croatian - Terms and Conditions of Sale

UVJETI PRODAJE

SPORAZUM. Ovaj dokument utvrđuje uvjete pod kojima je Prodavatelj istaknuo na prednjoj strani ovog dokumenta ("Prodavatelj") prodaje svoje Proizvode Kupcu ("Kupac"), kao i kad su narudžbe poslane od strane Kupca i prihvaćene od strane Prodavatelja. Sve narudžbe su prihvaćene u okviru i kao sastavni dio ovih Uvjeta i odredbi prodaje (Terms and Conditions of Sale - “T&Cs”). Uvjeti navedeni na prednjoj strani ovog dokumenta će prevladati nad svim nedosljednim uvjetima ovoga Zakona. U slučaju da postoji odvojeni pisani sporazum između strana u konfliktu sa ovim Uvjetima i odredbama, potrebno je vladati se prema odredbama pisanog sporazuma. Slanjem narudžbe Prodavatelju, Kupac prihvata ove Uvjete i odredbe. Ove i odredbe nadjačavaju sve drugačije ili dodatne uvjete i odredbe sadržane u bilo kojoj narudžbenici ili drugom dokumentu podnesenom od strane Kupca, osim ako je Prodavatelj posebice u pismenom obliku odredio takve drugačije ili dodatne Uvjete i odredbe. Nakon što Prodavatelj prihvati nalog, ovi Uvjeti i odredbe i ovaj dokument čine "Sporazum" između Kupca i Prodavatelja za kupnju i prodaju Proizvoda koji su ovdje navedeni ("Proizvodi").

DOSTAVE. Prodavatelj će pokušati zadovoljiti tražene datume isporuke sadržane u Kupčevim nalozima, ali neće biti odgovoran ukoliko to ne učini. Bilo koje vrijeme ili datum isporuke koje je odredio Prodavatelj su samo procjena. Prodavatelj zadržava pravo da pošalje Robu ranije ili u više navrata, te da Kupcu izda račun sukladno sa tim. Težine i količine koje je Prodavatelj naveo na otpremnici će biti najvažnije osim u slučaju da se Prodavatelj u roku od sedam (dana) od dana dostave obavijesti o pogrešci.

IZMJENE. Kupac ne može izmijeniti, poništiti ili na drugi način mijenjati naloge nakon što bi oni bili u tijeku, bez pisane suglasnosti Prodavatelja. Svaki takav otkaz, promjena ili izmjena podliježe dodatnim uvjetima koji mogu biti nametnuti od strane Prodavatelja u tom trenutku, uključujući i nadoknade Prodavatelju za bilo koje troškove i gubitke koji se odnose na takve promjene.

PLAĆANJE. Uvjeti plaćanja su neto 30 dana od dana izdavanja računa. Prodavatelj će izdavati račune nakon isporuke Proizvoda. Svaki obrok isporuke čini zaseban nalog s obzirom na plaćanje. Plaćanje se vrši u pravcu, na mjesnu i u valuti koji su navedeni na računu. Za svaki iznos koji ne bude plaćen nakon krajnjeg roka, obračunavat će se kamata po stopi od 1,5% mjesečno, ili maksimalnom stopom koju dopušta zakon, što god da je manje od toga dvoga. Niti jedan dio bilo kojeg iznosa koji se isplaćuje Prodavatelju se može smanjiti bilo zbog protutužbe, kompenzacije, prilagođavanja ili drugog prava koje je Kupac mogao imati protiv Prodavatelja ili bilo koje druge strane.. Ako Kupac ne plati bilo za jednu ili više pošiljki na vrijeme, Prodavatelj će imati pravo, pored ostalih lijekova, da: (A) obustavi ili otkaže buduće isporuke, ili (b) zahtijeva isplatu u gotovini na dan ili prije isporuke / dostave. Ukoliko Kupčeve financijska održivost postaju nezadovoljavajući Prodavatelju, Prodavatelj može zatražiti gotovinsko plaćanje ili zadovoljavajuću sigurnost prije nastavka daljnje isporuke Proizvoda. Kupac je suglasan da dostavi Prodavatelju kreditne informacije na upit.

CIJENA. Osim ako nije drugačije navedeno na prednjoj strani prihvaćene narudžbe, cijenu za Proizvode određuje Prodavatelj na dan prihvaćanja narudžbe. Kotacije cijene Prodavatelja su samo privremene i Prodavatelj zadržava pravo da promijeni takvu cijenu u bilo koje vrijeme. Cijene ne uključuju poreze i druge pristojbe, a u nekim slučajevima možda neće odražavati materijalna opterećenja. POREZI I PRISTOJBE. Kupac je dužan nadoknaditi Prodavatelju za sve poreze, trošarine i druge troškove koje Prodavatelj može biti obvezan platiti bilo kojem od državnih tijela ili prikupljati za bilo koje državno tijelo nakon proizvodnje, prodaje, prijevoza, isporuke ili uporabe Proizvoda koji se prodaju a spomenuti su u nastavku.

DOSTAVA, PRAVO I RIZIK OD GUBITKA. Prodavatelj će poslati i dostaviti Proizvode sukladno sa trgovačkim uvjetom FCA (Free Carrier), točka slanja (međunarodna pravila za tumačenje trgovačkih naziva 2010). Pravo i rizik od gubitka Proizvoda prenosi se na Kupca po dostavi Proizvoda prijevozniku na točki slanja.

NEMA DOZVOLE. Prodaja bilo kojeg Proizvoda prema ovom Sporazumu ne prenosi na Kupca bilo koje pravo ili dozvolu pod patentom, zaštitnim znakom ili drugim pravima intelektualnog vlasništva u odnosu na bilo koji takav Proizvod. Prodavatelj zadržava vlasništvo nad svim pravima intelektualnog vlasništva na Proizvode koji se prodaju a koji su spomenuti u nastavku.

JAMSTVA. Prodavatelj jamči da u trenutku isporuke Kupcu, Proizvodi koji se prodaju na temelju ovog Sporazuma moraju biti sukladni sa standardnim pisanim specifikacijama Prodavatelja za takve Proizvode. Jedina odgovornost Kupca će biti određivanje prikladnosti Proizvoda za namjene i primjene koje je Kupac razmotrio. Bilo kakve sugestije ili preporuke koje ponudi Prodavatelj koje se tiču uporaba ili primjena Proizvoda smatraju se pouzdanima, ali Prodavatelj ne jamči da će rezultati biti postignuti jer su uvjeti uporabe i primjena od strane Kupca i drugih izvan kontrole Prodavatelja. Prodavatelj nije odgovoran za štete uzrokovane sljedećim: 1) nemar Kupca ili treće osobe; 2) izmjene, kontaminacija ili zlouporaba Proizvoda; 3) bilo kakva specifikacija ili izmjena donesena na zahtjev Kupca; 4) Kupčevo nepridržavanje zdravstvenih i sigurnosnih uputa od strane Prodavatelja ili važećih standarda; i / ili 5) Kupčevo nepoštivanje zakona. Na kraju, Prodavatelj nema odgovornost za bilo kakve jamstvene zahtjeve: 1) podnesen nakon isteka roka za žalbu; ili 2) ako Prodavatelj ne daje razumnu priliku da ispita Proizvode na koje se odnosi zahtjev, a Kupac ne vrati takve Proizvode Prodavatelju na zahtjev Prodavatelja.

ŽALBENI PERIOD; ODRICANJE. Ni u kom slučaju se Kupac ne smije žaliti ili ostvariti jamstveno pravo niti početi bilo kakvu radnju protiv Prodavatelja nakon što prođe sedam dana od otkrića kršenja ili šest mjeseci nakon dostave Proizvoda na koji se žalba odnosi. Ukoliko Kupac ne ponudi Prodavatelju pismenu obavijest o bilo kakvoj žalbi ili djelovanju u primjenjivom roku, to će se smatrati apsolutnim i bezuvjetnim odricanjem od takve žalbe ili djelovanja. OSIM KAKO JE NAVEDENO U OVIM UVJETIMA I ODREDBAMA, PRODAVATELJ NE DAJE NIKAKVA DRUGA JAMSTVA, IZRIČITA ILI PODRAZUMIJEVANA, BEZ OBZIRA DA LI PROIZLAZE PO SILI ZAKONA ILI NA NEKI DRUGI NAČIN, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA PODRAZUMIJEVANA JAMSTVA OD PRODAJE, PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU I / ILI PROTIV KRŠENJA. KUPAC PREUZIMA SVE RIZIKE KOJI PROIZLAZE IZ KORIŠTENJA PROIZVODA KOJEG STE KUPILI, BILO DA SE KORISTI SAMOSTALNO ILI U KOMBINACIJI S DRUGIM TVARIMA ILI U BILO KOJEM PROCESU.

OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI JEDINA ODGOVORNOST PRODAVATELJA, A KUPČEV ISKLJUČIVI PRAVNI LIJEK PROTIV PRODAVATELJA ZA BILO KAKVA I SVA POTRAŽIVANJA, BILO ZBOG KRŠENJA UGOVORA, JAMSTVA, DELIKTA (UKLJUČUJUĆI NEMAR) ILI NA NEKI DRUGI NAČIN, OGRANIČENI SU, PREMA IZBORU PRODAVATELJA, NA: (A) SLANJE ZAMJENSKOG PROIZVODA, (B) IZMJENE PROIZVODA, ILI (C) POVRAT ILI IZDAVANJE KREDITA ZA KUPCA U IZNOSU DO KUPOPRODAJNE CIJENE PROIZVODA. BEZ OBZIRA NA GORE NAVEDENO, NI U KOJEM SLUČAJU NEĆE PRODAVATELJ BITI ODGOVORAN KUPCU ZA BILO KOJE POSLJEDIČNE, NEIZRAVNE, SLUČAJNE, POSEBNE, KAZNENE ILI POPRAVLJENE ŠTETE, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA TO, GUBITAK PROFITA, GUBITAK MOGUĆNOSTI ILI SMANJENJE VRIJEDNOSTI, ŠTO REZULTIRA ILI PROIZILAZI IZ ILI JE U SVEZI S KRŠENJEM JAMSTVA PRODAVATELJA ILI OVIH UVJETA I ODREDBI ILI BILO KOJEG DRUGOG RAZLOGA KOJI PROIZLAZI IZ ILI JE U SVEZI SA PROIZVODOM. U MJERI U KOJOJ TO DOPUŠTA ZAKON, KUPAC SE ODRIČE BILO KOJIH PROPISANIH LIJEKOVA KOJI SU NEDOSLJEDNI SA OVOM ODREDBOM. Proizvod za koji se tvrdi da nije sukladan neće se vratiti ili odbaciti osim ako je to navedeno u ovom dokumentu. Ni u kom slučaju Prodavatelj neće biti odgovoran za bilo kakav gubitak, štetu, trošak koji se može pripisati bilo kojem činu, propustu ili pogrešnom tumačenju od strane Kupca ili bilo koje treće strane.

OBVEZE KUPCA. Pored drugih obveza navedenim u ovom Sporazumu, Kupac preuzima sav rizik i odgovornost za gubitak ili štetu koja proizlazi iz rukovanja, uporabe ili primjene Proizvoda i dostavljene ambalaže što se spominje u nastavku. Kupac je suglasan da se upozna i informira (bez oslanjanja na Prodavatelja) o bilo kakvim opasnostima za osobe i / ili imovinu koje su uključene u obradu i korištenje takvih Proizvoda i spremnika. Kupac mora obavijestiti svoje zaposlenike, Kupce, agente, distributere, konzultante, neovisne poduzetnike i druge koji obrađuju ili koriste ili će u dogledno vrijeme možda nositi ili koristiti, takav Proizvod, o bilo kakvoj opasnosti. Kupac ovime se slaže da će obeštetiti, braniti i čuvati Prodavatelja, njegove podružnice i povezana društva i njihove direktore, službenike, dioničare, zaposlenike, agente, nasljednike i pravne slijednike od bilo koje i svih obveza, gubitaka, troškova ili štete, uključujući razumne odvjetničke naknade, koje proizlaze iz potraživanja (osim ako se konačno utvrdi da je to rezultat krajnje nepažnje ili namjere Prodavatelja) a što je rezultat (a) uporabe ili rukovanja s Proizvodom od strane Kupca ili njegovih podružnica, da li je ili ne Proizvod u kombinaciji s bilo kojim drugi materijalima, tvarima ili opremom ili se koristi u proizvodnom postupku; (B) ukoliko Kupac ili njegove podružnice ne postupe sukladno sa zakonima; (C) pronevjere i / ili povreda prava intelektualnog vlasništva, uključujući, ali ne ograničavajući se na patent, zaštitni znak ili povrede autorskih prava, što je rezultat korištenja ili rukovanja Proizvoda od strane Kupca ili njegovih podružnica (za svrhe ovog odjeljka, bilo koja referenca na Kupca i njegove podružnice mora uključivati službenike, direktore, zaposlenike, agente i predstavnike Kupca i njegovih podružnica). U slučaju da Prodavatelj pokrenuo postupak za provođenje svojih prava pod ovim Uvjetima i odredbama i ako je uspješan u takvom postupku, Prodavatelj ima pravo na to da mu Kupac nadoknadi sve troškove i izdatke (uključujući, bez ograničenja, razumne odvjetničke naknade i troškove) za provedbu svoja prava.

ISPRIKE ZA NEUSPJEH Prodavatelj nije odgovoran za neuspjeh ili kašnjenja u performansu zbog razloga koji su izvan kontrole Prodavatelja, uključujući, ali ne ograničavajući se na djela ili propuste Kupca, višu silu, štrajkove ili druge radne sporove, terorizam, rat, gašenja postrojenja, dobrovoljnu ili prisilnu sukladnost sa bilo kojim zakonom, nalogom, propisom, preporukom ili zahtjevom bilo kojeg državnog tijela, nemogućnost dobivanja goriva, materijala ili dijelova, kašnjenje ili nedostupnost prijevoza, kvar strojeva ili opreme, požar, eksploziju i nesreću. Osim toga, Prodavatelju će se oprostiti u slučaju nemogućnosti dobivanja sirovine (na komercijalno razumnoj osnovi) potrebne za proizvodnju Proizvoda. Ako se bilo kakav takav događaj dogodi, Prodavatelj će imati pravo rasporediti preostalu proizvodnju i/ili opskrbu među svojim klijentima, a ovime Kupac oslobađa Prodavatelja odgovornosti za bilo kakvu nepotpuno izvršenu naredbu koja bi bila rezultat toga.

POVRATI. Nesukladan Proizvod će biti prihvaćen za povrat od strane Prodavatelja, te se ni jedna narudžba ne može otkazati od strane Kupca, bez prethodne pisane suglasnosti Prodavatelja. Takva suglasnost će se izdati po nahođenju Prodavatelja, a Prodavatelj može izreći 25% naknade za obnovu na vraćene Proizvode. Svi Proizvodi moraju biti vraćeni Prodavatelju sukladno sa uputama koje ponudi Prodavatelj, te na trošak Kupca. POVRATNI SPREMNICI. Ako pošiljka zahtijeva korištenje spremnika, pravo na takve spremnike ostaje kod Prodavatelja, a oni će se vratiti Prodavatelju u dobrom stanju (izuzev uobičajenu istrošenost) u roku od 60 dana od dana isporuke Proizvoda (uz plaćene troškove prevoza). Na zahtjev Prodavatelja, Kupac prihvata da Prodavatelju plati razumnu cijenu povratnih spremnika ukoliko ih Kupac ne vrati ili ih vrati u neodgovarajućem stanju. Ukoliko to želi, Prodavatelj može zatražiti depozit na povratne spremnike.

SUKLADNOST SA ZAKONIMA. Svaka strana će, pri izvršavanju ovog Sporazuma, postupiti sukladno sa svim primjenjivim zakonima i državnim pravilima, propisima i nalozima.

ANTIKORUPCIJSKA SUKLADNOST. Ako je Kupac distributer Proizvoda Prodavatelja, Kupac potvrđuje da (i) je bio i da će nastaviti biti u potpunosti sukladan sa Zakonom Prodavatelja o praksama inozemne korupcije/Antikorupcijskom politikom ("Politika") (što se može pronaći na internet stranici Prodavatelja: www.platformspecialtyproducts.com) i svim primjenjivim antikorupcijskim zakonima, uključujući, ali bez ograničavanja na to, američki Zakonom o praksama inozemne korupcije (sa zajedničkim nazivom "Primjenjivi zakoni); i (ii) nije i neće platiti, ponuditi, ili obećati da će platiti, ili dozvoliti isplatu, izravno ili neizravno, bilo kakvih novčanih sredstava ili bilo čega vrijednog (a) bilo kojem vladinom službeniku, vladinom zaposleniku, političkoj partiji ili kandidatu za politički ured u cilju utjecaja na bilo koji zakon ili odluku kako bi se dobio ili zadržao posao ili se na drugi način dobila odgovarajuća prednost, ili (b) bilo kojem pojedincu za kojeg bi se razumno moglo očekivati da uzrokuje da primatelj prekrši svoju dužnost lojalnosti ili povjerenja. Prodavatelj može revidirati Kupčeve knjige i evidencije i raditi druge interne preglede za provjeru usklađenosti s politikom i važećim zakonima. Kupac se slaže da će odmah savjetovati Prodavatelja pismeno ukoliko sazna, ima razloga da zna, ili sumnja u bilo kakvo kršenje Politike ili Primjenjivih zakona koji uključuju Prodavatelja ili bilo koju od njegovih podružnica, ili postupke Prodavatelja ili njegovih predstavnika u svezi sa ovim Sporazumom.

RAZNO. Ovaj Sporazum ne može dodijeliti Kupac. Ako se bilo koja odredba iz ovog teksta smatra neispravnom ili neprovedivom po nadležnom sudu, takva odredba se mijenja kako bi se što bliže postigla namjena ovog Sporazuma na ispravan, zakonit i izvršni način, ili, ako to nije moguće, kako bi se obrisao i učinio neučinkovitim u njegovoj mjeri, sve bez utjecaja na bilo koju odredbu ovog sporazuma. Strane se odriču primjenjivosti Konvencije o međunarodnoj prodaji Proizvoda radi prodaje robe koja je spomenuta u nastavku. Ovaj sporazum će se ravnati prema zakonima nadležnosti glavnog poslovnog mjesta Prodavatelja, a Kupac pristaje da se podvrgne nadležnosti sudova u nadležnosti glavnog poslovnog mjesta Prodavatelja. Osim ukoliko je drugačije određeno, sve obavijesti ponuđene ovim Sporazumom dat će se pismenim putem dostavom ili e-poštom ili registriranom ili preporučenom poštom, s time da se zahtijeva povratnica, i smatrat će se primljenom na dan kada je osobno dostavljena ili poslana e-poštom, ili tri (3) dana nakon što je pohranjena u poštu sa plaćenom poštarinom. Osim kao što je navedeno u prvom stavku ove i odredbe, ovaj dokument čini cjelokupni pisani sporazum strana koji obuhvaća prodaju i kupnju Proizvoda, a ne postoje sporazumi, ugovori, izjave, izričiti ili podrazumijevani, koji su sadržani ovdje u svezi s navedenim predmetom ovoga Zakona. Nikakve izmjene ovih Uvjeta i odredbi neće biti obvezujuće za Prodavatelja bez odobrenja Prodavatelja u pisanom obliku.

 
  
*
(Press ctrl to select multiple)
*