Czech - Terms and Conditions of Purchase

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY KOUPĚ 

1. Vzájemně si odporující všeobecné smluvní podmínky, Tyto všeobecné smluvní podmínky ("VSP") se vztahují na zboží a materiály (souhrnně "Zboží") a / nebo služeb ( "Služby") popsané na přední stránce této Objednávky ( "PO") a po přijetí PO ze strany prodávajícího uvedeno na přední straně PO ( "Prodávající"), tvoří PO spolu se všemi exponáty nebo přílohy dohodu mezi kupujícím uvedenou na tváři PO ( "Kupující") a prodávajícím (souhrnně "Smlouva"). V rozsahu rozporu mezi podmínkami na přední straně PO a těmito VSP, platí ustanovení na přední stránce PO. V případě, že se samostatná písemná dohoda mezi stranami neslučuje s těmito VSP, platí podmínky písemné dohody. Přeprava jakékoli části zboží nebo poskytování služeb se má se za to, že tím vyjadřuje souhlas. JAKÝKOLI POTVRZOVACÍ FORMULÁŘ NEBO JINÝ PRODEJNÍ FORMULÁŘ OBSAHUJÍCÍ VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY A PRODEJNÍ PODMÍNKY PŘEDLOŽENÉ PRODEJCEM, KTERÉ JSOU ODLIŠNÉ OD TĚCH, KTERÉ JSOU UVEDENÉ DÁLE A KUPUJÍCÍ K TOMU NEVZNESE NÁMÍTKY A NESMÍ MĚNIT NEBO POZMĚŇOVAT USTANOVENÍ OBSAŽENÉ V TOMTO DOKUMENTU.

2. Dodávka, nárok a riziko ztráty. Není-li na přední straně této PO uvedeno jinak nebo v míře, jak si to žádají platné právní předpisy, musí být veškeré dodávky produktů DDP, místo kupujícího, určené v PO (Incoterms 2010). Nárok a riziko ztráty přechází na kupujícího okamžikem doručení Produktů na místě kupujícího určeném v PO. Čas je rozhodující faktor pro všechny dodávky výrobků. Kupující si vyhrazuje právo odmítnout dodání jakéhokoli vyrobeného zboží déle než jeden týden předem od případného časového rozvrhu dodávek a vrátit tato zboží prodávajícímu na náklady prodávajícího. Prodávající musí zahrnout certifikát kvality, seznam balení rozepsán na jednotlivé složky a nákladní list u všech zásilek. Prodávající musí zahrnout číslo objednávky na veškerých dokumentacích a popis produktu, číslo šarže a číslo položky kupujícího na každém kontejneru, který je odeslán.

3. Cena a platby. Prodejce výslovně souhlasí s tím, že ceny uvedené v této PO jsou stejné a musí zůstat stejné, dokud nebudou dokončeny všechny dodávky a / nebo služby (podle potřeby). Není-li v PO zahrnuta cena, bude tato cena cenou stanovenou v publikovaném ceníku prodávajícího platného ke dni PO. Platba se provádí v měně uvedené na PO a je splatná do 90 dnů od obdržení faktury. Úvěry předložené k zamítnutí, nesrovnalosti nebo uhrazené faktury můžou být, dle uvážení Kupujícího, odečteny z následujících plateb.

4. Záruka. Prodávající zaručuje, že: (i) Kupující musí mít dobrý a nezatížený nárok na veškeré zboží, (ii) zboží a služby musí odpovídat specifikacím, popisům nebo vzorků předávaných, stanovených nebo dohodnutých kupujícím, a (iii) zboží musí být obchodovatelné, v dobré kvalitě, bez vad a vhodné pro zamýšlený účel. Prodávající se zavazuje nahradit škody a krýt škody kupujícího před jakýmikoliv a všemi nároky, ztráty, škody a náklady (včetně poplatků za právní zastoupení), vyplývající z porušení záruk prodávajícího.

5. Inspekce a zamítnutí. Kupující má právo zkontrolovat a prověřit, že veškeré Zboží musí být v rámci možností použitelné kdykoliv a kdekoliv a to i během výrobního období prodávajícího. Konečná kontrola musí být v prostorách kupujícího v přiměřené lhůtě po konečné dodávce. V případě, že jakékoliv zboží dodané podle této smlouvy je vadné nebo jinak není v souladu s požadavky této PO, kupující má právo, bez ohledu na výplatu nebo kterékoliv předchozí kontroly nebo zkoušky, odmítnout všechny nebo jakoukoli část takového zboží, a dle volby Kupujícího, vrátit takové zboží prodávajícímu na úvěr nebo slevu z ceny zaplacené, nebo požadovat výměnu zboží, vše na náklady prodávajícího.

6. Ukončení kvůli příčiny, Kupující může zrušit tuto PO zcela nebo zčásti ke kterémukoli nebo veškerému zboží dosud neodesláno nebo služby zatím neposkytované, a to kdykoliv po oznámení prodávajícímu v případě, že prodávající (1) nedodrží některou z podmínek této dohody (2) jmenuje přijemce, dostane se do platební neschopnosti, nebo je zahájeno řízení prodávajícím nebo vůči prodávajícímu podle některého ustanovení jakéhokoli konkurzního práva, (3) zastaví provoz nebo se spojí či je získán třetí stranou, nebo (4) přiřadí jakékoliv ze svých práv nebo povinností vyplývajících z této PO třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu kupujícího. Po takovém zrušení nenese Kupující žádnou odpovědnost vůči Prodávajícímu kromě platby případného zůstatku dlužného za zboží a služby dodané a přijaté Kupujícím před tím, než Prodávající doručí oznámení o zrušení, a za práci v procesu, který je požadovaný k dodání kupujícímu.

7. Dodatečné prostředky nápravy. Kupující má právo konkrétně prosadit podmínky této PO. Práva a prostředky nápravy Kupujícího podle této PO jsou kumulativní a jsou kromě jiných práv a prostředků nápravy dostupné podle právních předpisů.

8. Patenty a další nároky na duševní vlastnictví. Prodávající bude obhajovat jakoukoliv žalobu vznesené proti kupujícímu na základě tvrzení, že zboží zakoupené podle této dohody nebo jakékoliv z její částí, porušuje jakýkoli patent, autorská práva, ochranné známky, obchodní tajemství nebo jakékoliv jiná vlastnická práva jakékoliv třetí strany, na své náklady a bude hradit veškeré náklady a škody, včetně nákladů za právní zastoupení. V případě, že je dosaženo konečného soudního zákazu ohledně kupujícího užití zboží nebo jakékoliv jeho části z důvodu takového porušení, nebo pokud je, podle důvodného názoru prodávajícího zboží nebo jakékoliv jeho části, pravděpodobné, že by se mohlo stát předmětem reklamace či porušení jakéhokoli duševního vlastnictví, musí prodávající na své náklady a podle požadavků kupujícího buď obstarat pro kupujícího právo nadále používat zboží nebo nahradit či upravit Zboží tak, aby bylo neporušené ale funkčně ekvivalentní zboží, které bylo původně poskytnuté podle této dohody.

9. Omezení odpovědnosti. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NENÍ KUPUJÍCÍ VŮČI PRODÁVAJÍCÍMU ZODPOVĚDNÝ ZA ŽÁDNÉ ZVLÁŠTNÍ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ (VČETNĚ ZTRÁTY ZISKU) NEBO REPRESIVNÍ ŠKODY JAKÉHOKOLIV DRUHU, AŤ UŽ NA ZÁKLADĚ SMLOUVY, PŘEČINU (VČETNĚ NEDBALOSTI) NEBO JINAK, COŽ BY VYPLÝVALO Z PORUŠENÍ TÉTO SMLOUVY NEBO JAKÉKOLI ZÁLEŽITOSTI VYPLÝVAJÍCÍ Z TÉTO DOHODY NEBO V SOUVISLOSTI S NÍ.

10. Důvěrné informace. Prodávající nesmí sdělit žádné informace obdržené od kupujícího v souvislosti s touto PO, mimo jiné včetně výkresů, plánů, manuálů, popisů a specifikací ("Důvěrné informace") jiné osobě, než jsou jeho zaměstnanci, úředníci či vedoucí, kteří mají oprávněnou potřebu tyto informace znát, ani ji použít pro jiné účely než je plnění této PO. Kupující bude mít po celou dobu nárok na důvěrné informace poskytnuté kupujícím prodávajícímu a určené pro použití v souvislosti s tímto PO. Po ukončení platnosti této PO, nebo na základě požadavku kupujícího, vrátí prodávající kupujícímu neprodleně všechny důvěrné informace (včetně všech kopií), které byly doručeny prodávajícímu. Rozumí se, že jakékoliv informace, které kupující obdržel od prodávajícího, včetně všech kreseb a dokumentů, nejsou důvěrné povahy ani neomezí používání těchto informací ze strany kupujícího.

11. Odpovědnost za balení, značení a dodání. Prodávající je povinen zabalit a označit zboží zahrnuté v této PO tak, aby byly splněny požadavky dopravce a byla zajištěna zásilka na místo určené v PO bez poškození a znehodnocení. Všechny kontejnery, balení a přepravní materiály se stávají majetkem kupujícího.

12. Převod. Tato PO nesmí být převedena kteroukoli ze stran bez předchozího písemného souhlasu strany druhé, s výjimkou, že kupující může bez souhlasu prodávajícího převést tuto PO a její právo na poskytnutí zboží a služeb podle této dohody na některou s dceřiných společností.

13. Dodržování zákonů. Každá strana musí být v rámci vykonávání svých povinností podle této smlouvy a v oblasti výroby, prodeje a dodávky zboží a služeb, v souladu se všemi platnými zákony, předpisy a řády.

14. Prominutí, vzdání se práva. Prominutí kteroukoli stranou jakéhokoli porušení této smlouvy druhou stranou v konkrétním případě se neuplatňuje jako prominutí následných porušení stejného nebo jiného druhu. Neschopnost kterékoli strany uplatnit jakákoliv práva podle této dohody v konkrétním případě se neuplatňuje jako vzdání se práva strany vykonávat stejná nebo různá práva v následujících případech.

15. Dědění. Tato smlouva je závazná a nabývá v platnost ve prospěch prodávajícího a kupujícího a jejich příslušné nástupce a povolené nabyvatele.

16. Oznámení. Pokud není stanoveno jinak, jsou všechna oznámení stanovené těmito VSP dána písemně buď prostřednictvím skutečného doručení nebo e-mailem nebo doporučenou nebo certifikovanou poštou, vyžádanou doručenkou a musí být považována za přijatou v den, kdy je osobně doručená nebo odeslána e-mailem, nebo tři (3) dny po vkladu předplaceného poštovného.

17. Pojištění prodávajícího. Prodávající bude na své náklady zachovávat pojištění toho typu a v množství, které je důvodně požadováno pro jeho obchod.

18. Dodržování boje proti korupci. Prodávající potvrzuje, že (i) byl a nadále bude v plném souladu se zákonem o zahraničních korupčních praktikách kupujícího / Protikorupční politikou (dále jen "Politika") (které lze nalézt na internetových stránkách kupujícího: www.platformspecialtyproducts.com) a všemi platnými protikorupčními zákony, zejména se zákonem USA o korupčních praktikách (souhrnně "Platné zákony"); a (ii) neplatil a nebude platit, nabízet, nebo slibovat zaplatit či autorizovat platbu, přímo či nepřímo, jakékoli peníze nebo cokoli hodnotného (a) jakémukoliv vládnímu úředníkovi, státnímu zaměstnanci, politické straně nebo kandidátovi na politický úřad za účelem ovlivnění jednání nebo rozhodnutí o získání nebo udržení obchodu nebo jinak získat neoprávněnou výhodu, nebo (b) jakékoliv fyzické osobě, kde by se mohlo důvodně očekávat, že zapříčiní, že příjemce poruší svou povinnost loajality a důvěry. Kupující může kontrolovat účetní knihy a záznamy Prodávajícího a provádět jiné interní prověrky s cílem ověřit soulad s politikou a platnými právními předpisy. Prodávající se zavazuje, že bude neprodleně informovat kupujícího písemně, pokud se prodávající dozví, má důvod znát, nebo má podezření na jakékoli porušení politiky nebo jakýchkoli platných zákonů, které zahrnují kupujícího, některou z přidružených společností kupujícího, nebo činností prodávajícího či jeho zástupců ve spojení s touto dohodou.

19. Různé. Pokud je některé ustanovení v tomto dokumentu považováno za neplatné nebo nevymahatelné příslušným soudem, musí být toto ustanovení změněno tak, aby co nejvěrněji dosáhlo zamýšleného účinku této dohody platným, zákonným a vymahatelným způsobem, nebo pokud to není možné, musí být zrušeno a neúčinné v jeho rozsahu, a to vše bez ovlivnění jakékoliv jiného ustanovení této smlouvy. Obě strany zruší použitelnost Úmluvy OSN o mezinárodní koupi zboží k prodeji zboží podle tohoto zákona. Tato dohoda se řídí zákony soudních úřadů, pod které spadá hlavní místo obchodu kupujícího a prodávající se zavazuje podléhat pravomocím soudů, pod které spadá hlavní místo obchodu kupujícího. S výjimkou případů uvedených v prvním odstavci těchto VSP, tato smlouva představuje úplnou písemnou dohodu stran zahrnující prodej a nákup zboží a služeb, a nejsou tam žádné ujednání, dohody, prohlášení, výslovné nebo nepřímé, které nejsou obsaženy v tomto dokumentu týkajícího se předmětu této smlouvy. Žádné změny této dohody nejsou závazné pro kupujícího, pokud to není schváleno Kupujícím v písemné formě.

 
  
*
(Press ctrl to select multiple)
*