Czech - Terms and Conditions of Sale

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY PRODEJE

DOHODA. Tento dokument stanovuje tyto všeobecné smluvní podmínky, za kterých prodávající uvedený na přední straně tohoto dokumentu ( "Prodávající") prodává své výrobky kupujícího ( "kupující") a kdy jsou objednávky jsou zadávány kupujícím a akceptovány prodávajícím. Všechny přijaté objednávky podléhají a zahrnují tyto všeobecné podmínky prodeje ( "VPP"). Podmínky stanovené na přední straně tohoto dokumentu mají přednost před jakýmikoli nesourodými podmínkami tohoto dokumentu. V případě, že existuje samostatná písemná dohoda mezi stranami, která se neslučuje s těmito VPP, platí podmínky písemné dohody. Podáním objednávky prodávajícímu, kupující souhlasí s těmito VPP. Tyto VPP mají přednost před jakýkoliv jinými nebo dodatečnými všeobecnými smluvními podmínkami obsaženými v jakékoliv objednávce nebo jiném dokumentu předloženém kupujícím, ledaže by tyto jiné nebo dodatečné všeobecné smluvní podmínky byly konkrétně písemně odsouhlaseny prodávajícím. Po přijetí ze strany prodejce objednávky, představují tyto VPP s tímto dokumentem "dohodu" mezi kupujícím a prodávajícím pro nákup a prodej výrobků uvedených v něm ( "výrobky").

DODÁVKY. Prodávající je povinen pokusit se splnit požadované dodací termíny obsažené v objednávkách kupujícího, ale nebude odpovědný za selhání dodání v požadovaných termínech. Jakýkoliv čas či termín pro dodání určený Prodávajícím je pouze orientační. Prodávající si vyhrazuje právo provést předčasné zásilky nebo dodávky po částech a fakturovat je kupujícímu odpovídajícím způsobem. Hmotnosti a množství prodávajícího uvedeno na dodacím listě převažují s výjimkou případu prokázaného omylu poskytnutého prodávajícímu do sedmi (7) dnů od jejího doručení.

ZMĚNY. Kupující nemůže bez písemného souhlasu prodávajícího změnit, zrušit či jinak změnit objednávky poté, co je objednávka v procesu. Jakékoli takové zrušení, změna nebo alternace podléhá dodatečným podmínkám, které mohou být v té době stanoveny Prodávajícím, včetně proplácení prodávajícímu veškeré náklady, výdaje a ztráty vztahující se k takové změně.

PLATBA. Platební podmínky platí 30 dnů od data vystavení faktury. Prodávající je povinen vystavit faktury po odeslání výrobků. Každá částečná dodávka představuje samostatnou objednávku s ohledem na platby. Platby se provádějí podle pokynů, na místo a v měně uvedené na faktuře. K veškerým částkám nezaplacených po splatnosti se připočte úrok ve výši 1,5% měsíčně, nebo v maximální míře povolené zákonem, podle toho, co je menší. Žádná část jakékoliv částky splatné prodávajícímu nemůže být snížena v důsledku jakéhokoliv protinároku, započtení, seřízení nebo jiného práva, které kupující může mít vůči prodávajícímu nebo jiné oprávněné osoby. Pokud kupující nezaplatí za jakoukoliv jednu nebo více zásilek v době jejich splatnosti, má prodávající právo, kromě jiných prostředků nápravy, buď: (a) pozastavit nebo zrušit budoucí dodávky, nebo (b) požadovat platbu v hotovosti při nebo před odesláním / dodáním. Pokud finanční životaschopnost kupujícího začne být neuspokojivá pro prodávajícího, platba v hotovosti nebo uspokojivá úroveň bezpečnosti může být požadována prodávajícím před přistoupením k dalším dodávkám produktu. Kupující se zavazuje poskytnout Prodávajícímu kreditní informace na vyžádání.

CENA. Pokud není nastaveno jinak uvedeno na přední straně akceptované objednávky, musí být cena za produkty určena prodávajícím ke dni přijetí objednávky. Ceny prodávajícího jsou pouze prozatímní a prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv ceny změnit. Ceny nezahrnují daně a jiné poplatky a v některých případech nemusí zahrnovat přirážky za materiály.

DANĚ A POPLATKY. Kupující je povinen proplatit prodávajícímu všechny daně, spotřební daně nebo jiné poplatky, které prodávající může být povinen zaplatit jakékoli veřejnému subjektu nebo shromažďovat pro jakýkoli veřejný subjekt podle výroby, prodeje, dopravy, dodání nebo použití výrobků prodávaných níže.

ZÁSILKA, NÁROK A RIZIKO ZTRÁTY. Prodávající bude zasílat a dodávat produkty v souladu s obchodním termínem FCA, přepravním místem (Incoterms 2010). Nárok a riziko ztráty na převod produktů se přenáší na kupujícího při dodání výrobků přepravci na přepravním místě.

ŽÁDNÁ LICENCE. Prodej jakéhokoliv výrobku podle tohoto ustanovení nepřevádí na kupujícího žádné právo nebo licenci v rámci jakéhokoli patentu, ochranné známky nebo jiného práva k duševnímu vlastnictví v souvislosti s jakýmkoli takovým produktem. Prodávající si ponechává vlastnictví všech práv k duševnímu vlastnictví výrobků prodávaným podle tohoto ustanovení.

ZÁRUKY. Prodávající zaručuje, že v okamžiku dodání kupujícímu, jsou prodávané výrobky v souladu se standardními písemné specifikacemi prodávajícího pro tyto produkty. Stanovení vhodnosti produktů pro použití a aplikací zamýšlenými kupujícím je výhradní odpovědností kupujícího. Jakékoli návrhy nebo doporučení ze strany prodejce týkající se použití nebo aplikace produktů jsou považovány za spolehlivé, ale prodávající neposkytuje žádnou záruku a nezaručuje dosažení výsledků, protože podmínky používání a uplatňování ze strany kupujícího a jiných jsou mimo kontrolu prodávajícího. Prodávající neodpovídá za nároky způsobené následujícími: 1) nedbalostí ze strany kupujícího nebo třetí osoby; 2) změnou, kontaminací nebo zneužitím produktu; 3) specifikací nebo změnou provedenou na žádost kupujícího; 4) pokud se kupující neřídí pokyny pro zdraví a bezpečnost stanovenými prodávajícím nebo které jsou v souladu s průmyslovými normami; a / nebo 5)pokud kupující nedodrží platné zákony A konečně, Prodávající nemá žádnou odpovědnost za jakékoliv záruky: 1) předložených po uplynutí stanovené lhůty; nebo 2) pokud prodávajícímu není dána přiměřená příležitost k otestování produktů, na něž se tvrzení vztahuje, a kupující nevrátí tyto výrobky prodávajícímu na základě žádosti prodávajícího.

OBDOBÍ, NA NĚŽ SE NÁROK VZTAHUJE; ZŘEKNUTÍ SE PRÁVA. V žádném případě kupující nemůže učinit reklamaci nebo zahájit řízení proti prodávajícímu později do 7 dní po objevení poruchy nebo 6 měsíců po dodání výrobků k níž se tvrzení vztahuje. Selhání kupujícího v rámci poskytnutí prodávajícímu písemné oznámení o jakémkoliv nároku nebo žaloby v rámci příslušné lhůty představuje absolutní a bezpodmínečné vzdání se takového nároku nebo žaloby. AŽ NA VÝJIMKU UVEDENOU V TĚCHTO VPP, NEDÁVÁ PRODÁVAJÍCÍ ŽÁDNÉ DALŠÍ ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ NEBO ODVOZENÉ, AŤ JIŽ VZNIKLÉHO PODLE PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ NEBO JINAK, MIMO JINÉ IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY OBCHODOVATELNOSTI A VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL A / NEBO PROTI PORUŠOVÁNÍ. KUPUJÍCÍ PŘEBÍRÁ VEŠKERÁ RIZIKA VYPLÝVAJÍCÍ Z UŽÍVÁNÍ ZAKOUPENÉHO VÝROBKU, AŤ UŽ JSOU POUŽÍVÁNY SAMOSTATNĚ NEBO V KOMBINACI S JINÝMI LÁTKAMI, NEBO PROCESY.

OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI. VÝHRADNÍ ODPOVĚDNOST PRODÁVAJÍCÍHO, VÝLUČNÝ OPRAVNÝ PROSTŘEDEK KUPUJÍCÍHO VŮČI PRODÁVAJÍCÍMU NA JAKÉKOLIV NEBO VEŠKERÉ NÁROKY, AŤ UŽ JDE O PORUŠENÍ SMLOUVY, ZÁRUKY, PŘEČINU (VČETNĚ NEDBALOSTI) NEBO JINAK, JE OMEZENÝ, PODLE VOLBY PRODÁVAJÍCÍHO, NA: (A) PŘEPRAVU NÁHRADNÍHO PRODUKTU, ( B) ÚPRAVY TOHOTO PRODUKTU, NEBO (C) VRÁCENÍ PENĚZ NEBO VYDÁNÍ ÚVĚRU KUPUJÍCÍMU V ČÁSTCE ROVNAJÍCÍ SE KUPNÍ CENĚ VÝROBKU. BEZ OHLEDU NA VÝŠE UVEDENÉ BODY, NENÍ PRODEJCE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ KUPUJÍCÍMU ZODPOVĚDNÝ ZA JAKÉKOLIV NÁSLEDNÉ, NEPŘÍMÉ, NAHODILÉ, ZVLÁŠTNÍ, TRESTNÍ NEBO ZVÝŠENÉ ŠKODY, MIMO JINÉ ZTRÁTY ZISKU, ZTRÁTU PŘÍLEŽITOSTI NEBO SNÍŽENÍ V HODNOTĚ, VYPLÝVAJÍCÍ NEBO V SOUVISLOSTI S PORUŠENÍM ZÁRUKY PRODÁVAJÍCÍHO A TĚCHTO VPP ČI JAKÉKOLI PŘÍČINY VYPLÝVAJÍCÍ Z VÝROBKU NEBO V JEHO SOUVISLOSTI. V ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM SE KUPUJÍCÍ MUSÍ VÝSLOVNĚ ZŘÍCT JAKÝCHKOLIV ZÁKONEM STANOVENÝCH PROSTŘEDKŮ NÁPRAVY, KTERÉ JSOU V ROZPORU S TÍMTO USTANOVENÍM.
Produkt prohlášený za nevyhovující nesmí být vrácen nebo zlikvidován s výjimkou případů stanovených touto dohodou. V žádném případě není prodávající odpovědný za jakoukoli ztrátu, škodu, náklady nebo náklady připadající na jednání, opomenutí nebo nesprávných informací ze strany kupujícího nebo jakékoliv třetí strany.

POVINNOSTI KUPUJÍCÍHO. Kromě jiných povinností stanovených v tomto dokumentu, kupující přebírá veškerá rizika a odpovědnost za ztrátu nebo poškození vyplývající z manipulace, používání, nebo aplikace přípravku a kontejnerů dodané podle této smlouvy. Kupující souhlasí s tím, aby se seznámil a průběžně se informoval (bez spoléhání se na prodávajícího) ohledně jakéhokoliv ohrožení osob a / nebo majetku používaných při manipulaci a používání takovéhoto výrobku a kontejnerů. Kupující je povinen své zaměstnance, zákazníky, zástupce, distributory, poradce, nezávislé dodavatele a jiné, kteří nakládají s tímto produktem nebo jej používají, nebo se očekává, že budou s tímto produktem nakládat nebo jej používat, informovat ohledně jakýchkoliv rizik. Kupující tímto souhlasí, že odškodní, obhájí a zprostí prodejce, jeho dceřiných společností, poboček a jejich příslušné ředitele, úředníky, akcionáře, zaměstnance, zástupce, nástupce a postupníky veškerých závazků, ztrát, nákladů nebo škod, včetně přiměřených poplatků za právní zastoupení vyplývající z nároků (ledaže by nakonec bylo zjištěno, že to bylo v důsledku hrubé nedbalosti nebo úmyslného porušení ze strany prodávajícího) vyplývající z (a) využití nebo zpracování výrobku kupujícím nebo jeho pobočky, zda výrobek je v kombinaci s jinými materiály, látkami a zařízením nebo se používá v procesu výroby; (b) pokud kupujícího nebo jeho pobočky nebyly v souladu s právními předpisy; (c) zneužití nebo porušení práv duševního vlastnictví, mimo jiné patenty, ochranné známky nebo porušení autorských práv, vyplývající z použití nebo manipulací výrobku kupujícím nebo jeho pobočky (pro účely tohoto oddílu jakýkoliv odkaz na kupujícího a její pobočky zahrnuje kupujícího a úředníky, ředitele, zaměstnance a zástupce z jeho pobočky). V případě, že prodávající podá žalobu k prosazení svých práv na základě těchto VPP a je v této žalobě úspěšný, má prodávající nárok na náhradu veškerých nákladů a výdajů od kupujícího (mimo jiné výlohy na právní zastoupení a náklady) na prosazení svých práv podle této smlouvy.

OMLUVY NEDODRŽENÍ. Prodávající nenese odpovědnost za neplnění nebo zpoždění ve výkonnosti z příčin mimo kontrolu prodávajícího, což jsou mimo jiné jednání nebo opomenutí kupujícího, živelné pohromy, stávky nebo jiné pracovní spory, teroristické činy, války, odstávky, dobrovolné nebo nedobrovolné soulady s právními předpisy, pořadí, regulace, doporučení či žádost kteréhokoliv státního orgánu, neschopnost získat palivo, materiál nebo jeho části, zpoždění nebo nedostupnost dopravy, rozdělení strojů nebo zařízení, požáry, výbuchy nebo nehody. Kromě toho, prodávající musí omluven v případě jeho neschopnosti získat suroviny (na komerčně racionálním základě) nezbytné pro výrobu produktu. Nastane-li některá taková událost, má prodávající právo přidělovat zbývající produkce a / nebo zásobování mezi své zákazníky, podle toho jak určí a kupující tímto prodávajícího zbaví z odpovědnosti za jakékoliv vzniklé neúplné splnění jakékoli objednávky.

VRÁCENÍ. Žádné odpovídající zboží nebude přijato na vrácení ze strany prodávajícího a žádná objednávka nemůže být kupujícím zrušena bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího. Takový souhlas bude poskytován na základě uvážení prodávajícího a prodávající může na vrácené výrobky uložit 25% poplatek na doplnění zásob. Všechny produkty musí být vráceny prodávajícímu v souladu s pokyny poskytnutými prodávajícím a to pouze na náklady kupujícího.

VRATNÉ KONTEJNERY. Pokud si zásilka vyžaduje používání vratných kontejnerů, musí vlastnické právo k těmto vratným kontejnerům zůstat u prodávajícího a musí být prodávajícímu vráceno v dobrém stavu (s výjimkou normálního opotřebení) do 60 dnů od doručení zboží (vybírají se přepravní poplatky). Na žádost prodávajícího se kupující zavazuje zaplatit prodávajícímu přiměřenou hodnotu za vratné kontejnery, pokud kupující není schopen vrátit je prodávajícímu nebo se mu je nepodaří vrátit ve vhodném stavu. Prodávající může požadovat vratnou zálohu za kontejner na základě vlastního uvážení.

DODRŽOVÁNÍ ZÁKONŮ. Každá strana musí být při plnění této dohody v souladu se všemi platnými zákony, předpisy a řády.

DODRŽOVÁNÍ BOJE PROTI KORUPCI. Kupující potvrzuje, že (i) byl a nadále bude v plném souladu se zákonem o zahraničních korupčních praktikách prodávajícího / Protikorupční politikou (dále jen "Politika") (které lze nalézt na internetových stránkách prodávajícího: www.platformspecialtyproducts.com) a všemi platnými protikorupčními zákony, zejména se zákonem USA o korupčních praktikách (souhrnně "Platné zákony"); a (ii) neplatil a nebude platit, nabízet, nebo slibovat zaplatit či autorizovat platbu, přímo či nepřímo, jakékoli peníze nebo cokoli hodnotného (a) jakémukoliv vládnímu úředníkovi, státnímu zaměstnanci, politické straně nebo kandidátovi na politický úřad za účelem ovlivnění jednání nebo rozhodnutí o získání nebo udržení obchodu nebo jinak získat neoprávněnou výhodu, nebo (b) jakékoliv fyzické osobě, kde by se mohlo důvodně očekávat, že zapříčiní, že příjemce poruší svou povinnost loajality a důvěry. Prodávající může kontrolovat účetní knihy a záznamy kupujícího a provádět jiné interní prověrky s cílem ověřit soulad s politikou a platnými právními předpisy. Kupující se zavazuje, že bude neprodleně informovat prodávajícího písemně, pokud se kupující dozví, má důvod znát, nebo má podezření na jakékoli porušení politiky nebo jakýchkoli platných zákonů, které zahrnují prodávající, některou z přidružených společností prodávající nebo činností kupujícího či jeho zástupců ve spojení s touto dohodou.

RŮZNÉ. Tato dohoda není převoditelná na kupujícího. Pokud je některé ustanovení v tomto dokumentu považováno za neplatné nebo nevymahatelné příslušným soudem, musí být toto ustanovení změněno tak, aby co nejvěrněji dosáhlo zamýšleného účinku této dohody platným, zákonným a vymahatelným způsobem nebo pokud to není možné, musí být zrušeno a neúčinné v jeho rozsahu, a to vše bez ovlivnění jakékoliv jiného ustanovení této smlouvy. Obě strany zruší použitelnost Úmluvy OSN o mezinárodní koupi zboží k prodeji zboží podle tohoto zákona. Tato dohoda se řídí zákony soudních úřadů, pod které spadá hlavní místo obchodu prodávajícího a kupující se zavazuje podléhat pravomocím soudů, pod které spadá hlavní místo obchodu prodávajícího. Pokud není stanoveno jinak, jsou všechna oznámení stanovené touto dohodou dány písemně buď prostřednictvím skutečného doručení nebo e-mailem nebo doporučenou nebo certifikovanou poštou, vyžádanou doručenkou a musí být považovány za přijaté v den, kdy jsou osobně doručeny nebo odeslány e-mailem, nebo tři (3) dny po vkladu předplaceného poštovného. S výjimkou případů uvedených v prvním odstavci těchto VPP, tato smlouva představuje úplnou písemnou dohodu stran zahrnující prodej a nákup zboží a služeb, a nejsou tam žádné ujednání, dohody, prohlášení, výslovné nebo nepřímé, které nejsou obsaženy v tomto dokumentu týkajícího se předmětu této smlouvy. Žádná modifikace těchto VPP není závazná na prodávajícího, pokud není písemně schválena prodávajícím.

 
  
*
(Press ctrl to select multiple)
*