Dutch - Terms and Conditions of Purchase

INKOOPVOORWAARDEN

1. Tegenstrijdige voorwaarden. Deze voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op de goederen, handelsgoederen en grondstoffen (tezamen, “Goederen”) en/of diensten (“Diensten”) beschreven op de voorzijde van deze inkooporder (Purchase Order, “PO”), en na acceptatie van de PO door de op de voorzijde van deze PO aangegeven verkoper (“Verkoper”), zal de PO samen met enige bewijsstukken of bijlagen een overeenkomst vormen tussen de op de voorzijde van deze PO aangegeven koper (“Koper”) en Verkoper (tezamen, de “Overeenkomst”). Voor zover er strijdigheid bestaat tussen de voorwaarden op de voorzijde van de PO en deze Voorwaarden, zullen de bepalingen op de voorzijde van de PO van toepassing zijn. In het geval er sprake is van een separate schriftelijke overeenkomst tussen partijen die strijdig is met deze Voorwaarden, zullen de voorwaarden van de schriftelijke overeenkomst van toepassing zijn. Verzending van enig deel van de Goederen of verrichten van Diensten zal worden beschouwd als instemming. TEGEN ENIG DOOR DE VERKOPER VERSTUURD ONTVANGSTBEWIJS OF ANDER FORMULIER VAN DE VERKOPER DAT VERKOOPVOORWAARDEN BEVAT DIE AFWIJKEN VAN HETGEEN HIERIN IS UITEENGEZET WORDT HIERBIJ BEZWAAR GEMAAKT DOOR KOPER EN DE HIERIN OPGENOMEN BEPALINGEN ZULLEN HIERDOOR NIET WORDEN AANGEPAST OF GEWIJZIGD.

2. Levering, eigendom en risico van verlies. Tenzij anders vermeld op de voorzijde van deze PO, of voor zover anderszins vereist door toepasselijke wetgeving, zullen alle leveringen van Producten DDP zijn, op de in de PO aangegeven locatie van Koper (Incoterms 2010). Eigendom en risico van verlies gaan over naar Koper bij levering van de Producten op de in de PO aangegeven locatie van Koper. Tijd is van essentieel belang bij alle leveringen van Producten. Koper behoudt zich het recht voor om Goederen te weigeren die meer dan een week vóór enig van toepassing zijnd leveringsschema worden geleverd en deze op kosten van de Verkoper aan Verkoper te retourneren. Verkoper zal een kwaliteitscertificaat, een gespecificeerde paklijst, en een cognossement meesturen met alle verzendingen. Verkoper moet het PO nummer in alle documentatie en productbeschrijving, lotnummer, en artikelnummer van Koper op elke verzonden container vermelden.

3. Prijs en betaling. Verkoper stemt er nadrukkelijk mee in dat de in deze PO vermelde prijzen vast zijn en vast zullen blijven tot alle leveringen en/of Diensten (zoals van toepassing) zijn afgerond. Indien de PO geen prijs bevat, zal de prijs zijn zoals vermeld in de gepubliceerde prijslijst van Verkoper die van kracht is op de datum van de PO. Betaling zal worden gedaan in de in de PO vermelde valuta met een betalingstermijn van 90 dagen na ontvangst van de factuur. Verschuldigde tegoeden voor afwijzingen, discrepanties of betaalde facturen mogen, naar keuze van Koper, worden ingehouden op latere betalingen.

4. Garantie. Verkoper garandeert dat: (i) Koper alle Goederen in goed en onbelast eigendom zal verkrijgen, (ii) dat de Goederen en Diensten zullen voldoen aan de specificaties, omschrijvingen of monsters, die zijn verstrekt, vermeld of waarmee Koper heeft ingestemd, en (iii) de Goederen zullen verhandelbaar zijn, van goede kwaliteit, vrij van gebreken en geschikt voor hun bestemde doeleinde. Verkoper gaat ermee akkoord om Koper te vrijwaren van en schadeloos te stellen voor alle claims, verliezen, schades en onkosten (inclusief advocatenhonoraria), als gevolg van of voortvloeiend uit een inbreuk op de garanties van Verkoper.

5. Inspectie en afwijzingen. Koper zal, voor zover praktisch mogelijk, te allen tijde en overal het recht hebben om alle Goederen te inspecteren en onderzoeken, inclusief tijdens productie door Verkoper. De laatste inspectie zal plaatsvinden op locatie bij Koper binnen redelijke tijd na definitieve levering. Wanneer enige op grond van deze Overeenkomst geleverde Goederen gebreken vertonen of anderszins niet overeenstemmen met de vereisten van deze PO, zal Koper het recht hebben om, niettegenstaande betaling of enige voorafgaande inspectie of enig voorafgaand onderzoek, alle of enig deel van dergelijke Goederen af te wijzen, en naar keuze van Koper, dergelijke Goederen te retourneren naar Verkoper voor tegoed of korting ter waarde van de betaalde prijs, of vervanging te eisen van de Goederen, alles op kosten van Verkoper.

6. Opzegging met reden. Koper mag deze PO gedeeltelijk of geheel opzeggen met betrekking tot enige of alle nog niet verzonden Goederen of nog niet geleverde Diensten, op enig moment via kennisgeving aan Verkoper in het geval dat Verkoper (1) zich niet houdt aan enige voorwaarden van deze Overeenkomst, (2) een curator aanstelt, insolvent wordt verklaard, of er een procedure wordt ingesteld door of tegen Verkoper onder enige bepaling van enige faillissementswetgeving, (3) de activiteiten stopzet, of fuseert met of wordt overgenomen door een derde, of (4) enige van haar rechten of verplichtingen onder deze PO toewijst aan een derde zonder voorafgaande schriftelijke instemming van Koper. In het geval van een dergelijke annulering zal Koper geen enkele aansprakelijkheid hebben tegenover Verkoper behalve betaling van enig verschuldigd saldo voor Goederen en Diensten die geleverd zijn aan en geaccepteerd door Koper vóór ontvangst van de opzegging door Verkoper, en voor onderhanden werk op verzoek van en voor levering aan Koper.

7. Aanvullende rechtsmiddelen. Koper zal het recht hebben om de voorwaarden van deze PO specifiek af te dwingen. De rechten en rechtsmiddelen van Koper onder deze PO zijn cumulatief en in aanvulling op enige andere rechten en rechtsmiddelen die Koper in de wet of in billijkheid ter beschikking staan.

8. Claims inzake patenten en ander intellectueel eigendom. Verkoper zal enige tegen Koper ingestelde vordering op basis van een claim dat de op grond van deze Overeenkomst aangekochte Goederen, of enige van hun onderdelen, inbreuk maken op enig patent, auteursrecht, handelsmerk, handelsgeheim of enig ander bedrijfseigen recht van enige derde, op eigen kosten verdedigen, en zal alle kosten en schadevergoedingen betalen, inclusief advocatenhonoraria. In het geval een laatste bevel is verkregen tegen gebruik van de Goederen of enig onderdeel daarvan door Koper vanwege een dergelijke inbreuk, of naar redelijke mening van Verkoper de Goederen of enig onderdeel daarvan waarschijnlijk onderwerp zal worden van een claim of inbreuk op enig intellectueel eigendomsrecht, zal Verkoper op eigen kosten en zoals vereist door Koper, ofwel voor Koper het recht aanschaffen om de Goederen te blijven gebruiken of Goederen vervangen of aanpassen zodat ze geen inbreuk meer maken maar functioneel gelijkwaardig zijn aan de oorspronkelijk op grond van de Overeenkomst verstrekte Goederen.

9. Beperking van aansprakelijkheid. IN GEEN GEVAL ZAL KOPER AANSPRAKELIJK ZIJN NAAR VERKOPER VOOR ENIGE BIJZONDERE, INDIRECTE, GEVOLG- (INCLUSIEF WINSTDERVING) OF PUNITIEVE SCHADES VAN WELKE SOORT DAN OOK, ONGEACHT OF DIT GRONDEN HEEFT IN HET CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF NALATIGHEID), OF ANDERSZINS RESULTEREND UIT SCHENDING VAN DEZE OVEREENKOMST OF ENIGE ZAAK VOORTVLOEIEND UIT OF IN VERBAND MET DEZE OVEREENKOMST.

10. Vertrouwelijke informatie. Verkoper zal enige van Koper ontvangen informatie met betrekking tot deze PO niet bekendmaken aan enige personen anders dan haar werknemers, functionarissen of directeuren, die een legitieme noodzaak hebben de informatie te kennen, noch gebruiken voor andere doeleinden dan uitvoering van deze PO, inclusief, maar niet beperkt tot, tekeningen, blauwdrukken, handleidingen, omschrijvingen of specificaties (“Vertrouwelijke Informatie”). Koper zal te allen tijde eigenaar zijn van door Koper aan Verkoper verstrekte Vertrouwelijk Informatie die bedoeld is voor gebruik met betrekking tot deze PO. Bij beëindiging van deze PO, of op verzoek van Koper, zal Verkoper onmiddellijk alle aan Verkoper geleverde Vertrouwelijke Informatie retourneren aan Koper (inclusief alle kopieën). De partijen zijn het erover eens dat enige door Koper van Verkoper ontvangen informatie, inclusief alle tekeningen en documenten, niet van vertrouwelijke aard zullen zijn noch het gebruik van dergelijke informatie door Koper zullen beperken.

11. Verantwoordelijkheid voor verpakken, markeren en levering. Verkoper zal de Goederen die onder deze PO vallen verpakken en markeren ter voldoening van vereisten van de vervoerder en om aankomst op de in de PO aangegeven bestemming zonder schade en verslechtering te waarborgen. Alle containers, verpakkings- en kratmaterialen zullen eigendom worden van Koper.

12. Toewijzing. Deze PO mag door geen van de partijen worden toegewezen zonder voorafgaande schriftelijke instemming van de ander, met de uitzondering dat Koper, zonder instemming van Verkoper, deze PO en haar recht om de Goederen en Services op grond hiervan te ontvangen mag toewijzen aan een gelieerde onderneming.

13. Naleving van wetgeving. Elke partij zal, tijdens het verrichten van haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst, en tijdens de productie, verkoop en levering van de Goederen en Diensten, alle van toepassing zijnde wetgeving en regels, regelgeving en bevelen van de overheid naleven.

14. Ontheffing/Afstand doen. Een ontheffing door een van de partijen van enige schending van deze Overeenkomst door de andere partij in een specifiek geval zal niet fungeren als een ontheffing van navolgende schendingen van hetzelfde of een ander type. Het nalaten van een van de partijen om in een specifiek geval enige rechten onder deze Overeenkomst uit te oefenen zal niet fungeren als afstand doen van het recht van deze partij om dezelfde of andere rechten uit te oefenen in navolgende gevallen.

15. Opvolging. Deze Overeenkomst zal bindend zijn voor en ten goede komen aan Koper en Verkoper en hun respectievelijke rechtsopvolgers en toegestane rechtverkrijgenden.

16. Kennisgevingen. Tenzij anders bepaald, zullen alle in deze Voorwaarden opgenomen kennisgevingen schriftelijk worden gedaan, via daadwerkelijke levering of via e-mail of aangetekende post, met ontvangstbevestiging, en zullen worden geacht ontvangen te zijn op de datum waarop deze persoonlijk zijn afgeleverd of via e-mail zijn verzonden, of drie (3) dagen nadat deze voldoende gefrankeerd op de post zijn gedaan.

17. Verkopersverzekering. Verkoper zal voor eigen rekening verzekeringspolissen aanhouden van de types en in de bedragen die redelijkerwijs vereist zijn voor haar bedrijf.

18. Anti-corruptienaleving. Verkoper verklaart dat zij (i) in volledige naleving was, is en zal blijven van de Foreign Corrupt Practices Act/Anti-Corruptiebeleid (het “Beleid”) van Koper (die gevonden kan worden op de website van Koper: www.platformspecialtyproducts.com) en alle van toepassing zijnde anti corruptiewetten, inclusief, zonder beperking, de U.S. Foreign Corrupt Practices Act (tezamen, “Toepasselijke Wetten”); en (ii) gelden of iets van waarde niet is en niet zal worden betaald, aangeboden, of beloofd te betalen, of goedgekeurd voor betaling, direct of indirect, aan (a) enige overheidsfunctionaris, overheidswerknemer, politieke partij, of kandidaat voor een politiek ambt met als doel het beïnvloeden van enige handeling of beslissing om zaken te verkrijgen of behouden of anderszins een ongepast voordeel te behalen, of (b) enig privépersoon waarvan redelijkerwijs verwacht kan worden dat de ontvanger hierdoor zijn of haar loyaliteits- of geheimhoudingsplicht zou schenden. Koper mag de boeken en bescheiden van Verkoper controleren en andere interne evaluaties uitvoeren om naleving van het Beleid en Toepasselijke Wetten te verifiëren. Verkoper stemt ermee in dat zij Koper onmiddellijk schriftelijk zal informeren indien Verkoper te weten komt dat, redenen heeft om op de hoogte te zijn van, of vermoedens heeft van enige schending van het Beleid of enige Toepasselijke Wetten waarbij, met betrekking tot deze Overeenkomst, Koper, enige gelieerde onderneming van Koper, of de handelingen van Verkoper of haar vertegenwoordigers betrokken zijn.

19. Overige. Indien enige bepaling hierin ongeldig of niet-afdwingbaar wordt verklaard door een bevoegde rechtbank, zal een dergelijke bepaling worden aangepast om het beoogde effect van deze Overeenkomst zo dicht mogelijk te benaderen op een geldige, rechtmatige en afdwingbare manier, of indien niet mogelijk, dan wordt de bepaling verwijderd en het bereik ervan ineffectief, alles zonder dat enige andere bepaling van deze Overeenkomst wordt beïnvloed. De partijen sluiten de Conventie van de Verenigde Naties inzake contracten voor de internationale verkoop van Goederen uit van toepassing op verkoop van Goederen op grond van deze Overeenkomst. Deze Overeenkomst wordt beheerst door de wetten van het rechtsgebied van het hoofdkantoor van Koper, en Verkoper stemt ermee in om onderworpen te zijn aan rechtsbevoegdheid in de rechtbanken van het rechtsgebied waar het hoofdkantoor van Koper zich bevindt. Behalve zoals voorzien in de eerste paragraaf van deze Voorwaarden, vormt deze Overeenkomst de gehele schriftelijke overeenkomst van de partijen, waaronder de verkoop en aankoop van de Goederen en Diensten vallen, en er zijn geen afspraken, overeenkomsten, verklaringen, expliciet of impliciet, die hierin niet zijn opgenomen met betrekking tot het onderwerp hiervan. Geen enkele aanpassing van deze Overeenkomst zal bindend zijn voor Koper tenzij schriftelijk door Koper goedgekeurd.

 
  
*
(Press ctrl to select multiple)
*