Hungarian - Terms and Conditions of Purchase

VÉTELI KIKÖTÉSEK ÉS FELTÉTELEK

1. A feltételek és kikötések ütközése. Jelen feltételek és kikötések (a továbbiakban: „Feltételek”) vonatkoznak a vételi megbízás előlapján (a továbbiakban: „Vételi Megbízás”) megjelölt árukra, termékekre és anyagokra (a továbbiakban: „Áruk”) és/vagy szolgáltatásokra (a továbbiakban: „Szolgáltatások”), és miután a Vételi Megbízás előlapján feltüntetett eladó (a továbbiakban: „Eladó”) elfogadja a Vételi Megbízást, a Vételi Megbízás, a függelékekkel és csatolmányokkal együtt megállapodást (a továbbiakban: „Megállapodás”) képez az Eladó és a Vételi Megbízás előlapján feltüntetett vevő (a továbbiakban: „Vevő”) között. A Vételi Megbízás és a jelen Feltételek feltételeinek és kikötéseinek ütközése esetén a Vételi Megbízásban foglalt rendelkezések irányadók. Amennyiben a felek egy külön írott megállapodása ütközik a jelen Feltételekkel, az írott megállapodás feltételei irányadók. Az Áruk bármely részének leszállítása vagy a Szolgáltatások biztosítása elfogadásnak minősül. A VEVŐ ELLENZI AZ ELISMERÉSI NYOMTATVÁNYOKON VAGY ELADÓ ÁLTAL BENYÚJTOTT ELADÓI NYOMTATVÁNYOKON FOGLALT ELADÁSI FELTÉTELEKET ÉS KIKÖTÉSEKET, HA AZOK ELTÉRNEK AZ ITT FOGLALTAKTÓL. AZOK NEM MÓDOSÍTJÁK VAGY VÁLTOZTATJÁK MEG AZ ITT FOGLALTAKAT.

2. Leszállítás, tulajdonjog, és veszteség kockázata. Hacsak a Vételi Megbízás másként nem írja elő, vagy a vonatkozó törvények által másként megkövetelt mértékben, a Termékek leszállítása a DDP („Delivered Duty Paid” – leszállítva vámfizetéssel) feltételei szerint, a Vevő Vételi Megbízásban megjelölt helyszínére történik (Incoterms 2010). A tulajdonjog és a veszteség kockázata a Vevőre száll, miután a termékek leszállításra kerülnek a Vevő Vételi Megbízásban megjelölt helyszínére. Minden termék leszállításakor kulcsfontosságú az idő. A Vevő fenntartja a jogot arra, hogy elutasítsa a vonatkozó szállítási ütemtervnél több mint egy héttel korábban leszállított termékeket, és azokat az Eladó költségén visszajuttassa. Az Eladó minden szállítmányhoz csatol minőségi tanúsítványt, tételes csomagolási listát, és fuvarlevelet. Az Eladó köteles feltüntetni a Vételi Megbízás számát minden dokumentumon, továbbá a termékleírást, a termék tételszámát, és a vevői tételszámot mindegyik szállított konténeren.

3. Ár és fizetés. Az Eladó kifejezetten vállalja, hogy a Vételi Megbízásban feltüntetett árak rögzítettek, és a leszállításig és/vagy (adott esetben) a Szolgáltatások teljesítéséig változatlanok maradnak. Ha a Vételi Megbízás nem tartalmaz árat, akkor a Vételi Megbízás időpontjában az Eladó által közzétett árlistában szereplő ár az irányadó. A kifizetés a Vételi Megbízásban meghatározott pénznemben, a számla kézhezvételét követő 90 napon belül esedékes. A visszautasítások, eltérések vagy kifizetett számlák miatti jóváírások a Vevő döntése alapján levonhatók a következő fizetésből.

4. Garancia. Az Eladó garantálja, hogy: (i) a Vevő törvényes és tehermentes tulajdonjogot kap az Árukra, (ii) az Áruk és Szolgáltatások megfelelnek a Vevő által biztosított, pontosított vagy elfogadott meghatározásoknak, leírásoknak vagy mintáknak, és (iii) az Áruk kereskedelmi minőségűek, jó minőségűek, hibáktól mentesek, és a tervezett célra alkalmasak. Az Eladó beleegyezik abba, hogy a Vevőt kártalanítja és mentesíti minden olyan igénnyel, veszteséggel, kárral és kiadással (ideértve az ügyvédi díjat) szemben, amely abból fakad vagy annak az eredménye, hogy az Eladó megszegte a garanciát.

5. Ellenőrzések és visszautasítások. A Vevő joga bármikor és bárhol – ideértve az Eladó gyártási időszaka alatt – észszerűen megvalósítható mértékben megvizsgálni és ellenőrizni az összes Árut. A végső ellenőrzésre a Vevő helyszínén, a végső leszállítást követő észszerű időn belül sor. Ha az alábbiak szerint leszállított Áruk hibásak, vagy bármely módon nem felelnek meg a Vételi Megbízás követelményeinek, a Vevő joga – a fizetés, előzetes megfigyelések vagy ellenőrzések sérelme nélkül – visszautasítani az Áruk bármely részét vagy egészét, és a Vevő a saját belátása szerint visszajuttathatja az Árut a Vevőnek jóváírásért vagy a fizetett ár visszatérítéséért, vagy kérheti az Áru cseréjét az Eladó költségén.

6. Rendes felmondás. A Vevő az Eladónak küldött értesítést követően bármikor felmondhatja ezt a Vételi Megbízást a még le nem szállított Áruk vagy még nem teljesített Szolgáltatások részére vagy egészére vonatkozóan abban az esetben, ha az Eladó (1) nem tartja be a Megállapodás bármely kikötését vagy feltételét, (2) kijelöl egy csődgondnokot, fizetésképtelenné válik, vagy a csődtörvény bármely rendelkezése értelmében eljárás indul az Eladó ellen, (3) megszűnik működni, összeolvad egy harmadik féllel, vagy az Eladót felvásárolja egy harmadik fél, vagy (4) a Vevő előzetes, írott beleegyezése nélkül egy harmadik félre átruházza a jelen Vételi Megbízásban meghatározott jogait és kötelezettségeit. A felmondás után a Vevőnek nincs felelőssége az Eladóval szemben, kivéve a fizetést azokért a leszállított Árukért és teljesített Szolgáltatásokért, amelyeket a Vevő elfogadott, mielőtt még az Eladó megkapta a Vevő felmondási értesítését, és azokért a folyamatban lévő munkákért, amelyek teljesítését kéri a Vevő.

7. További jogorvoslatok. A Vevő joga kifejezetten érvényesíteni a jelen Vételi Megbízás feltételeit. A Vevő jelen Vételi Megbízásban foglalt jogait és jogorvoslatait kiegészítik a törvény és méltányosság alapján biztosított jogok és jogorvoslatok.

8. Szabadalmak és szellemi tulajdonjogra vonatkozó követelések. Az Eladó megvédi a Vevőt az ellene indított eljárásoktól, ha azon a követelésen alapulnak, hogy az alábbiak szerint eladott Áruk vagy bármely részük szabadalmat, szerzői jogot, védjegyet, kereskedelmi titkot vagy harmadik fél más védett jogát sértik, és az Eladó a saját költségén kifizeti az összes kiadást és kárt, ideértve az ügyvédi díjakat. Abban az esetben, ha ilyen jogsértés miatt végső határozat születik a Vevő ellen az Áruk vagy azok bármely részének használatáról, vagy az Eladó észszerűen úgy véli, hogy az Áruk vagy azok bármely része követelés vagy szellemi tulajdonjogok megsértésének alapján képezheti, az Eladó a saját költségén és a Vevő kérése szerint megszerzi a Vevőnek a jogot az Áruk további használatára, vagy úgy módosítja az Árukat, hogy azok már nem jogsértőek, ám működésüket tekintve azonosak az alábbiak szerint eredetileg biztosított Árukkal.

9. A felelősség korlátozása. A VEVŐ SEMMILYEN ESETBEN SEM FELELŐS AZ ELADÓVAL SZEMBEN SEMMILYEN KÜLÖNLEGES, KÖZVETETT, JÁRULÉKOS, KÖVETKEZMÉNYES (IDEÉRTVE AZ ELMARADT HASZNOT) VAGY BÜNTETŐJOGI KÁROKÉRT, FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY AZ SZERZŐDÉSES VAGY SZERZŐDÉSEN KÍVÜLI (IDEÉRTVE A GONDATLANSÁGOT) KÁROKOZÁSON VAGY EGYÉBEN ALAPULNAK, VAGY A JELEN MEGÁLLAPODÁS, VAGY A JELEN MEGÁLLAPODÁSSAL KAPCSOLATBAN SZÜLETETT EGYEZSÉGEK MEGSZEGÉSÉBŐL EREDNEK.

10. Bizalmas információk. Az Eladó a Vevőtől a jelen Vételi Megbízással kapcsolatban kapott információkat, ideértve többek között a rajzokat, tervrajzokat, útmutatókat, leírásokat és specifikációkat („Bizalmas Információk”) az információt jogos okok miatt igénylő alkalmazottain, tisztviselőin és vezetőin kívül nem teszi közzé senkinek, és a jelen Vételi Megbízás teljesítésén túl más célokra nem használja. A Vevő mindvégig megtartja a tulajdonjogot azon bizalmas információk felett, amelyeket a Vevő a jelen Vételi Megbízással kapcsolatbani használat céljából átad az Eladónak. A Vételi Megbízás teljesítésekor, vagy a Vevő kérésére, az Eladó mihamarabb visszajuttat a Vevő részére az Eladónak átadott minden bizalmas adatot (ideértve az összes másolatot). Tudomásul vétetik, hogy minden információ – ideértve a rajzokat és dokumentumokat–, amit a Vevő az Eladótól kap, nem lesz bizalmas jellegű és nem korlátozza az információ Vevő általi használatát.

11. Csomagolás, megjelölés és leszállítás feletti felelősség. Az Eladó kötelessége becsomagolni és megjelölni a jelen Vételi Megbízásban meghatározott Árukat, ezzel teljesítve a fuvarozási követelményeket, és biztosítva a Vételi Megbízásban megjelölt helyre való, és károsodástól és minőségromlástól mentes megérkezést. A konténerek, csomagolás és rekeszek a Vevő tulajdonába kerülnek.

12. Engedményezés. Jelen Vételi Megbízást egyik fél sem engedményezheti át a másik fél előzetes írásos beleegyezése nélkül. Ez alól kivétel, amikor a Vevő az Eladó beleegyezése nélkül átengedményezi a Vételi Megbízást és az itt meghatározott Termékek és Szolgáltatások átvételének jogát egy társult partnerére.

13. A törvények betartása. Az itt foglalt kötelezettségek teljesítésekor, valamint a Termékek és Szolgáltatások termelése, értékesítése és leszállítása közben mindegyik fél köteles betartani a vonatkozó törvényeket, kormányzati szabályokat, rendeleteket és határozatokat.

14. Lemondás. Ha egy fél egy adott esetben lemond a jelen Szerződés bármely rendelkezésének megszegésével kapcsolatos jogáról, az nem minősül lemondásnak a további, ugyanolyan megszegésekből kapcsolatos jogokról. Amennyiben egy fél egy adott esetben elmulasztja gyakorolni a Megállapodás értelmében biztosított jogát, az nem minősül annak, hogy a fél feladja ugyanazon vagy más jogai gyakorlását a további alkalmakkor.

15. Jogutódlás. Jelen Megállapodás kötelező érvényű, valamint az Eladó és a Vevő, és a megfelelő jogutódjaik és engedményeseik javát szolgálja.

16. Értesítések. Ettől eltérő rendelkezés hiányában a jelen Feltételek értelmében adott összes értesítést írásban, és személyes kézbesítéssel, vagy e-mailben, vagy ajánlott levélként kell átadni, kérni kell az átvétel igazolását, és az értesítés kézbesítettnek tekintendő a személyes kézbesítés vagy az e-mail küldésének időpontjában, vagy három (3) nappal a megbélyegzett boríték feladása után.

17. Az Eladó biztosítása. Az Eladó a saját költségén az üzleti vállalkozásához szükséges típusú és észszerű értékű biztosításokat köt.

18. Korrupcióellenes megfelelés. Az Eladó tanúsítja, hogy (i) maradéktalanul megfelel, és továbbra is teljes mértékben meg fog felelni a Vevő: Külföldi korrupciós gyakorlatról szóló törvény / Korrupcióellenes szabályzatának (továbbiakban: „Szabályzat”) (megtalálható a Vevő honlapján: www.platformspecialtyproducts.com) és minden vonatkozó korrupcióellenes törvénynek, ideértve többek között az Egyesült Államok külföldi korrupciós gyakorlatról szóló törvényét (együttesen: „Vonatkozó Törvények”); (ii) sem közvetlenül, sem közvetve nem adott, kínált fel, helyezett kilátásba vagy engedélyezett juttatást, és a jövőben sem tesz így, pénzek vagy bármilyen érték formájában (a) kormányzati tisztviselőnek, kormányzati alkalmazottnak, politikai pártnak, politikai tisztségre jelölt személynek azzal a céllal, hogy az említett személyek vagy a kormányzat intézkedéseit vagy döntéseit befolyásolja, és így szerezzen vagy tartson meg üzleti lehetőségeket, vagy tegyen szert bármilyen jogellenes előnyre; vagy (b) magánszemély számára, amiről joggal feltételezhető, hogy a juttatás kedvezményezettjét arra ösztönözné, hogy megsértse lojalitási kötelezettségét vagy visszaéljen bizalmas viszonyával. A Vevő auditáhatja az Eladó könyveléseit és nyilvántartásait, valamint további belső vizsgálatokat végezhet a Szabályzatnak és a Vonatkozó Törvényeknek való megfelelés megerősítésének céljából. Az Eladó haladéktalanul értesíti a Vevőt írásban, ha tudomására jut, megalapozottan feltételezi, vagy azt gyanítja, hogy a Szabályzat és/vagy a Vonatkozó Törvények előírásait a Vevőt, a Vevő kapcsolt vállalkozásait, vagy az Eladó vagy az Eladó képviselőinek cselekedeteit is érintő módon megsértették.

19. Egyéb. Ha az itt foglalt rendelkezések bármelyikét érvénytelennek vagy végrehajthatatlan találja az illetékes joghatóság bírósága, az adott rendelkezést úgy kell módosítani, hogy az érvényes, törvényes, és végrehajtható módon a lehető legjobban elérje a jelen Megállapodás kívánt hatását, de ha ez nem lehetséges, akkor törölni kell, és az adott rendelkezés hatálytalan lesz, ám mindez nincs hatással a jelen Megállapodás egyetlen más rendelkezésére sem. A felek az áruk jelen dokumentum hatálya alatti értékesítése tekintetében kizárják az ENSZ áruk nemzetközi adásvételéről szóló egyezményének alkalmazhatóságát. Jelen Megállapodásra a Vevő üzleti tevékenységének fő helye szerinti joghatóság törvényei irányadók, és az Eladó beleegyezik abba, hogy a Vevő üzleti tevékenységének fő helye szerinti joghatóság bíróságainak joghatósága alá tartozik. Amennyiben a jelen Feltételek első szakasza másként nem rendelkezik, az Áruk és Szolgáltatások eladására és vételére vonatkozóan a jelen Megállapodás képezi a felek között létrejött teljes írott egyezséget, és az itt foglalt tárgyban nincs egyéb kifejezett vagy hallgatólagos egyetértés, megállapodás vagy garancia, amely nem lenne idefoglalva. A Vevőre a Megállapodás semmilyen módosítása sem kötelező érvényű a Vevő írásos jóváhagyása nélkül.

 
  
*
(Press ctrl to select multiple)
*