Polish - Terms and Conditions of Sale

WARUNKI SPRZEDAŻY

UMOWA Niniejszy dokument określa warunki, na podstawie których sprzedawca, wyszczególniony na początku Umowy (dalej „Sprzedawca”), sprzedaje produkty nabywcy (dalej „Nabywca”), gdy Nabywca złoży na nie zamówienie, które zostanie przyjęte przez Sprzedawcę. Wszystkie zamówienia są przyjmowane i realizowane zgodnie z Warunkami sprzedaży (dalej „Warunki”). Warunki określone na początku dokumentu pozostają w mocy bez względu na pozostałe niezgodności w Umowie. Jeśli strony zawrą oddzielną pisemną umowę sprzeczną z Warunkami, warunki tej umowy będą uznawane za nadrzędne. Jeśli Nabywca złoży zamówienie u Sprzedawcy, zgodzi się tym samym na Warunki. Warunki zastępują wszelkie inne lub dodatkowe warunki zawarte w zamówieniach zakupu i innych dokumentach złożonych przez Nabywcę, chyba że Sprzedawca wyrazi pisemną zgodę na inne lub dodatkowe warunki. Gdy Sprzedawca przyjmie zamówienie, Warunki i niniejszy dokument staną się „Umową” kupna i sprzedaży produktów określonych w powyższych dokumentach (dalej „Produkty”), zawartą pomiędzy Nabywcą i Sprzedawcą.

DOSTAWY Sprzedawca powinien podejmować wszelkich starań w celu realizowania dostaw z zachowaniem terminów wyszczególnionych w zamówieniach składanych przez Nabywcę, ale nie poniesie odpowiedzialności za niedopełnienie tego obowiązku. Wszelkie terminy dostawy określone przez Sprzedawcę są podawane wyłącznie w celach informacyjnych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do realizacji dostaw przed terminem lub partiami, a także do wystawiania faktur Nabywcy zgodnie z faktycznym sposobem realizacji dostaw. Wagi i liczby podane przez Sprzedawcę na dokumencie dostawy są wiążące, chyba że Nabywca udowodni błąd Sprzedawcy przed upływem siedmiu (7) dni od daty dostawy.

ZMIANY Nabywca nie może modyfikować, anulować ani zmieniać przetwarzanego zamówienia bez pisemnej zgody Sprzedawcy. Takie anulowania, modyfikacje lub zmiany uprawniają Sprzedawcę do określenia dodatkowych warunków w chwili ich zgłoszenia. Sprzedawca może zażądać między innymi zwrotu wszelkich kosztów, wydatków i strat związanych ze zmianami.

PŁATNOŚĆ Płatność musi zostać zrealizowana przed upływem 30 dni od daty na fakturze. Sprzedawca musi wystawiać faktury po dostarczeniu Produktów. Każda częściowa dostawa stanowi oddzielne zamówienie w kontekście płatności. Należne kwoty muszą być przekazywane zgodnie z kierunkiem, lokalizacją, w walucie podanej na fakturze. Do wszelkich kwot, które nie zostaną przekazane w terminie, należy doliczyć odsetki w wysokości 1,5% miesięcznie lub w maksymalnej wysokości dopuszczalnej przez prawo (w zależności od tego, która stawka jest niższa). Żadna część kwot należnych Sprzedawcy nie może zostać zmniejszona w związku z roszczeniem wzajemnym, kompensatą, korektą lub innym prawem Nabywcy przeciw Sprzedawcy lub innej stronie. Jeśli Nabywca nie zrealizuje wymagalnej płatności za przynajmniej jedną dostawę, Sprzedawca ma prawo do (poza innymi środkami prawnymi): (a) zawieszenia lub anulowania przyszłych dostaw lub (b) żądania płatności gotówką w chwili wysyłki/dostawy lub wcześniej. Jeśli Sprzedawca uzna, że zdolność finansowa Nabywcy stała się niezadowalająca, może żądać płatności gotówką lub odpowiedniego zabezpieczenia, zanim zacznie realizować kolejne dostawy Produktów. Nabywca zobowiązuje się udzielić Sprzedawcy informacji kredytowych na jego żądanie.

CENA Jeśli w przyjętym zamówieniu nie znajdują się inne postanowienia, ceny Produktów są określane przez Sprzedawcę w dniu przyjęcia zamówienia. Wyceny Sprzedawcy są tymczasowe. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen w dowolnej chwili. Ceny nie zawierają podatków i innych opłat, a w niektórych przypadkach mogą nie uwzględniać dopłat za materiały.

PODATKI I OPŁATY Nabywca zobowiązuje się zwrócić Sprzedawcy wszelkie podatki, akcyzy i inne opłaty, które Sprzedawca musi przekazać podmiotom rządowym lub pobrać w imieniu podmiotu rządowego w chwili produkcji, sprzedaży, transportu, dostawy lub użytku Produktów sprzedawanych w związku z Umową.

WYSYŁKA, TYTUŁ I RYZYKO UTRATY Sprzedawca wyśle i dostarczy Produkty zgodnie z warunkami dostawy FCA, punkt wysyłki (Incoterms 2010). Tytuł i ryzyko utraty Produktów są przenoszone na Nabywcę w chwili dostawy Produktów do przewoźnika w punkcie wysyłki.

BRAK LICENCJI Sprzedaż Produktów w związku z Umową nie przenosi na Nabywcę żadnych praw ani licencji związanych z patentem, znakiem towarowym lub innym prawem własności intelektualnej do dowolnego Produktu. Sprzedawca zachowuje wszelkie prawa własności intelektualnej do sprzedawanych Produktów.

GWARANCJE Sprzedawca gwarantuje zgodność sprzedawanych Produktów ze standardami opisanymi w specyfikacjach Sprzedawcy, w chwili dostawy do Nabywcy. Określenie przydatności Produktów do celów i zastosowań określonych przez Nabywcę pozostaje wyłącznym obowiązkiem Nabywcy. Wszelkie sugestie i rekomendacje Sprzedawcy dotyczące celów i zastosowań Produktów są uznawane za wiarygodne, ale Sprzedawca nie gwarantuje, że uzyskane wyniki potwierdzą to założenie ze względu na to, że warunki, w których Produkty będą używane przez Nabywcę lub strony trzecie, pozostają poza jego kontrolą. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku roszczeń powstałych w związku: 1) z zaniedbaniami Nabywcy lub strony trzeciej, 2) z przeróbkami, zanieczyszczeniami lub nieprawidłowym użytkowaniem Produktu, 3) ze specyfikacjami lub modyfikacjami, których wykonanie zlecił Nabywca, 4) z naruszeniami instrukcji BHP, które dostarczył Sprzedawca lub standardów obowiązujących w branży i/lub 5) z naruszeniami prawa przez Nabywcę. Sprzedawca nie odpowiada również za żadne roszczenia gwarancyjne: 1) przedstawione po wygaśnięciu terminu zgłaszania roszczeń lub 2) jeśli Sprzedawca nie będzie miał możliwości należytego sprawdzenia Produktów, w związku z którymi powstały roszczenia, a Nabywca nie zwróci Produktów Sprzedawcy na jego żądanie.

TERMIN ZGŁASZANIA ROSZCZEŃ I WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Nabywca nie może zgłaszać roszczeń gwarancyjnych ani podejmować czynności prawnych przeciwko Sprzedawcy wcześniej niż przed upływem 7 dni od wykrycia naruszenia lub 6 miesięcy od dostawy Produktów, w związku z którymi powstało roszczenie. Jeśli Nabywca nie zawiadomi Sprzedawcy na piśmie o roszczeniu lub czynności prawnych w określonym terminie, uznaje się, że bezwarunkowo zrzeka się prawa do zgłoszenia roszczenia lub podjęcia czynności prawnych. Z WYŁĄCZENIEM POSTANOWIEŃ WYSZCZEGÓLNIONYCH W WARUNKACH, SPRZEDAWCA NIE DAJE INNYCH GWARANCJI, WYRAŹNYCH ANI DOROZUMIANYCH, BEZ WZGLĘDU NA TO, CZY WYNIKAJĄ ONE Z PRZEPISÓW PRAWA, WŁĄCZNIE Z (MIĘDZY INNYMI) DOROZUMIANYMI GWARANCJAMI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO DANEGO CELU I/LUB NIENARUSZANIA PRAW. NABYWCA PRZEJMUJE WSZELKIE RYZYKO ZWIĄZANE Z UŻYTKOWANIEM KUPIONEGO PRODUKTU, BEZ WZGLĘDU NA TO, CZY BĘDZIE ON UŻYWANY SAMODZIELNIE, W POŁĄCZENIU Z INNYMI SUBSTANCJAMI LUB W PROCESIE.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPRZEDAWCY I WYŁĄCZNYM ŚRODKIEM PRAWNYM NABYWCY WOBEC SPRZEDAWCY W KONTEKŚCIE WSZELKICH ROSZCZEŃ, BEZ WZGLĘDU NA TO, CZY WYNIKAJĄ ONE Z NARUSZENIA UMOWY, GWARANCJI, DELIKTU (WŁĄCZNIE Z ZANIEDBANIEM) ITP. JEST (WEDŁUG UZNANIA SPRZEDAWCY): (a) WYSYŁKA NOWEGO PRODUKTU, (b) MODYFIKACJA PRODUKTU LUB (c) ZWROT CENY ZAKUPU NABYWCY LUB PRZYDZIELENIE NABYWCY KREDYTU W WYSOKOŚCI RÓWNEJ CENIE ZAKUPU PRODUKTU. BEZ WZGLĘDU NA POWYŻSZE, SPRZEDAWCA NIGDY NIE ODPOWIADA PRZED NABYWCĄ ZA ŻADNE WYNIKOWE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, SPECJALNE, KARNE LUB ZWIĘKSZONE SZKODY, WŁĄCZNIE (BEZ OGRANICZEŃ) ZE STRATĄ ZYSKU, Z UTRATĄ SZANSY LUB ZE ZMIEJSZENIEM WARTOŚĆI, WYNIKAJĄCE LUB POWSTAŁE W ZWIĄZKU Z NARUSZENIEM GWARANCJI SPRZEDAWCY LUB WARUNKÓW ORAZ WSZELKIMI SPRAWAMI ZWIĄZANYMI Z PRODUKTEM. NABYWCA ZRZEKA SIĘ WSZELKICH USTAWOWYCH ŚRODKÓW PRAWNYCH NIEZGODNYCH Z NINIEJSZYM POSTANOWIENIEM W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO.
Produkt, w związku z którym Nabywca zgłasza roszczenia, może zostać zwrócony lub usunięty wyłącznie w sposób opisany w tym dokumencie. Sprzedawca nie odpowiada za żadne utraty, szkody, koszty ani wydatki poniesione w związku z działaniem, brakiem działania lub wypaczeniem, za które odpowiada Nabywca lub strona trzecia.

OBOWIĄZKI NABYWCY Poza innymi obowiązkami opisanymi w dokumencie, Nabywca ponosi wszelkie ryzyko i odpowiedzialność za utraty lub szkody wynikające z przenoszenia, użytku lub stosowania Produktu i pojemników, dostarczonych w związku z Umową. Nabywca zobowiązuje się zapoznać i doinformowywać (bez koniecznego udziału Sprzedawcy) w zakresie wszelkich zagrożeń dla osób i/lub własności związanych z przenoszeniem i użytkiem Produktów i pojemników. Nabywca musi poinformować swoich pracowników, klientów, agentów, dystrybutorów, konsultantów, niezależnych wykonawców i inne podmioty odpowiedzialne za obsługę i przenoszenie Produktów o związanych z nimi zagrożeniach. Nabywca niniejszym zwalnia Sprzedawcę oraz jego jednostki zależne i stowarzyszone, a także kierowników, urzędników, interesariuszy, pracowników, agentów, następców prawnych i cesjonariuszy powyższych z wszelkiej odpowiedzialności, utrat, kosztów i szkód, włącznie z wynagrodzeniem adwokatów, w kontekście roszczeń (pod warunkiem, że nie wynikają one z rażącego zaniedbania lub działania umyślnego Sprzedawcy) wynikających (a) z użycia lub przenoszenia Produktu przez Nabywcę lub jego jednostki stowarzyszone, bez względu na to, czy Produkt jest łączony z innymi materiałami, substancjami lub sprzętem lub jest używany w procesie produkcyjnym, (b) z naruszenia przepisów prawa przez Nabywcę lub jego podmioty stowarzyszone, (c) ze sprzeniewierzenia i/lub naruszenia praw własności intelektualnej, włącznie z (między innymi) naruszeniami patentów, znaków towarowych lub praw autorskich, powstałego w wyniku użytku lub przenoszenia Produktu przez Nabywcę lub jego jednostki stowarzyszone (na potrzeby niniejszego punktu, wszelkie odniesienia do Nabywcy obejmują Nabywcę i jego jednostki stowarzyszone, jego urzędników, dyrektorów, pracowników, agentów i przedstawicieli). Jeśli Sprzedawca postanowi dochodzić swoich praw wynikających z Warunków, a sprawa zostanie rozstrzygnięta na jego korzyść, może żądać od Nabywcy zwrotu wszelkich kosztów i wydatków (włącznie z np. uzasadnionym wynagrodzeniem adwokata) i wyegzekwować swoje prawa wynikające z Umowy.

PRZESŁANKI WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI UMOWNEJ Sprzedawca nie odpowiada za realizację postanowień lub zwłokę w ich realizacji, jeśli przyczyny powyższych są poza jego kontrolą. Do takich przyczyn zaliczają się (między innymi) brak działania Nabywcy, działanie siły wyższej, strajki lub spory pracownicze, akty terroru, wojny, przestoje w produkcji, konieczność lub chęć zachowania zgodności z prawem, nakazami, przepisami, zaleceniami lub żądaniami władz, niedostępność paliwa, materiałów lub części, zwłoka lub niedostępność przewoźników, awarie maszyn lub sprzętu, pożary, wybuchy lub wypadki. Sprzedawca nie odpowiada również za sytuacje, gdy surowce niezbędne do wytwarzania Produktu nie są dostępne na rynku (w kontekście handlowym). W przypadku wystąpienia zdarzenia tego typu Sprzedawca ma prawo rozdzielić pozostałą produkcję i/lub podaż pomiędzy swoich klientów według własnego uznania, a Nabywca musi zwolnić Sprzedawcę z odpowiedzialności związanej z niepełną realizacją zamówień.

ZWROTY Żaden zgodny Produkt nie zostanie przyjęty przez Sprzedawcę jako zwrot i żadne zamówienie nie może zostać anulowane przez Nabywcę bez pisemnej zgody Sprzedawcy. Sprzedawca podejmuje taką decyzję według własnego uznania i może nałożyć na Nabywcę opłatę manipulacyjną za zwrot towaru w wysokości 25% wartości zwróconych Produktów. Wszystkie Produkty muszą zostać zwrócone Sprzedawcy zgodnie z instrukcjami, które podał. Nabywca ponosi wyłączny koszt zwrotu.

POJEMNIKI ZWROTNE Jeśli do przeprowadzenia zwrotu konieczne jest skorzystanie z pojemników zwrotnych, Sprzedawca zachowuje do nich tytuł. Należy je zwrócić Sprzedawcy w dobrym stanie (akceptowalne ślady normalnego zużycia) przed upływem 60 dni od dostawy Produktu (pobór opłaty za fracht). Jeśli pojemniki nie zostaną zwrócone lub zostaną zwrócone w nieodpowiednim stanie, Nabywca zobowiązuje się przekazać Sprzedawcy kwotę odpowiadającą wartości pojemników na jego żądanie. Sprzedawca może zażądać od Nabywcy kaucji za pojemniki zwrotne (według własnego uznania).

ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI PRAWA Każda strona zobowiązuje się zachować zgodność z obowiązującym prawem, rozporządzeniami i regulacjami państwowymi w związku z umową.

ZGODNOŚĆ Z POLITYKĄ ANTYKORUPCYJNĄ Jeśli Nabywca jest dystrybutorem Produktów Sprzedawcy, Nabywca oświadcza, że (i) zachowa pełną zgodność z obowiązującą Sprzedawcę Ustawą o zagranicznych praktykach korupcyjnych/Polityką antykorupcyjną (dalej „Polityka”), którą można znaleźć na stronie internetowej Sprzedawcy: www.platformspecialtyproducts.com oraz z wszelkimi obowiązującymi prawami antykorupcyjnymi, włącznie z (bez ograniczeń) amerykańskim aktem prawnym FCPA (dalej łącznie „Obowiązujące prawa”) i (ii) nie przekaże, nie zaoferuje, nie obieca przekazania, nie upoważni do przekazania, zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio, żadnych kwot i innych wartości (a) urzędnikom państwowym, pracownikom sektora publicznego, partiom politycznym lub kandydatom na stanowiska polityczne w celu wpłynięcia na działanie lub decyzje powyższych w celu uzyskania lub przedłużenia współpracy biznesowej lub uzyskania nieuczciwej przewagi lub (b) osobom prywatnym, od których można wymagać nadużyć w trakcie pełnienia obowiązków lub oszustw. Sprzedawca może przeprowadzać audyt dokumentacji księgowej Nabywcy oraz prowadzić inne inspekcje wewnętrzne w celu sprawdzenia zgodności z Polityką i Stosownymi Prawami. Nabywca natychmiastowo zawiadomi Sprzedawcę na piśmie, jeśli dowie się, będzie miał powody by wiedzieć lub jeśli będzie podejrzewał jakiekolwiek naruszenia Polityki lub Obowiązujących praw dotyczących Sprzedawcy, jednostek stowarzyszonych Sprzedawcy lub działań Nabywcy lub jego przedstawicieli w związku z niniejszą Umową.

POZOSTAŁE POSTANOWIENIA Nabywca nie może dokonać cesji Umowy. Jeśli jakiekolwiek postanowienie w tym dokumencie okaże się nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania przez sąd właściwy, takie postanowienie należy poprawić w odpowiedni i zgodny z prawem sposób, aby uzyskać efekt najbardziej zbliżony do zamierzonego. Jeśli nie ma takiej możliwości, takie postanowienie należy usunąć i uznać za niebyłe. Pozostała część Umowy pozostaje w mocy. Na potrzeby Umowy strony rezygnują z Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. Umowa działa zgodnie z prawem obowiązującym w miejscu, w którym Sprzedawca prowadzi działalność gospodarczą. Nabywca zgadza się podlegać sądom właściwym dla tego miejsca. Z wyłączeniem odmiennych postanowień, wszelkie zawiadomienia związane z Umową muszą zostać sporządzone na piśmie i doręczone/wysłane pocztą elektroniczną/listem poleconym/listem z potwierdzeniem odbioru/za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Uznaje się, że powiadomienie zostało odebrane w chwili doręczenia, wysyłki pocztą elektroniczną lub trzy (3) dni od opłacenia wysyłki z góry. Z wyłączeniem pierwszych akapitów Warunków, dokument stanowi całość pisemnej umowy zawartej przez strony dotyczącej sprzedaży i kupna Produktów. Poza Umową nie istnieją żadne inne wyraźne ani dorozumiane porozumienia, umowy, ani oświadczenia dotyczące przedmiotu Umowy. Dopóki Sprzedawca nie zatwierdzi zmian w Warunkach na piśmie, będą one uznawane za niebyłe.

 
  
*
(Press ctrl to select multiple)
*