Slovakian - Terms and Conditions of Purchase

OBCHODNÉ PODMIENKY NÁKUPU

1. Kolidujúce obchodné podmienky. Tieto obchodné podmienky („OP“) sa vzťahujú na výrobky, tovar a materiály (spolu iba ako „Tovar“) a/alebo služby („Služby“) uvedené v tejto Nákupnej objednávke („NO“), pričom po akceptácii NO zo strany predávajúceho uvedenej na NO („Predávajúci“), sa NO spolu so všetkými dokladmi alebo prílohami stáva zmluvou medzi kupujúcim uvedeným v NO („Kupujúci“) a Predávajúcim (ďalej iba ako „Zmluva“). V rozsahu, v akom sú obchodné podmienky uvedené v NO v rozpore s týmito OP, majú prednosť ustanovenia tejto NO. V prípade, že strany majú medzi sebou uzavretú písomnú zmluvu, ktorá je v rozpore s týmito OP, sa použijú podmienky uvedené v písomnej zmluve. Preprava akejkoľvek časti Tovarov alebo poskytnutie Služieb sa považuje za vyjadrenie akceptácie. AKÝKOĽVEK POTVRDZUJÚCI FORMULÁR ALEBO INÝ FORMULÁR PREDÁVAJÚCEHO PREDLOŽENÝ PREDÁVAJÚCIM, KTORÝ OBSAHUJE INÉ OBCHODNÉ PODMIENKY PREDAJA NEŽ TIE, KTORÉ SÚ TU UVEDENÉ, TÝMTO KUPUJÚCI NAMIETA A TIETO NESMÚ MENIŤ, ANI UPRAVOVA´T USTANOVENIA TU UVEDENÉ.

2. Dodanie, vlastnícke právo a nebezpečenstvo škody. Pokým nie je v NO uvedené inak alebo v rozsahu inak vyžadovanom príslušnými právnymi predpismi, pre všetky dodávky Výrobkov platí doložka DDP, sídlo Kupujúceho uvedené v NO (Incoterms 2010). Vlastnícke právo a nebezpečenstvo škody prechádza na Kupujúceho po dodaní Výrobkov do prevádzky Kupujúceho uvedenej v NO. Čas je rozhodujúcim faktorom pri všetkých dodávkach Výrobkov. Kupujúci si vyhradzuje právo odmietnuť dodávku akéhokoľvek Tovaru vyrobeného viac ako týždeň pred plánovaným harmonogramom dodania a vrátiť takýto Tovar Predávajúcemu na náklady Predávajúceho. Predávajúci priloží ku všetkým zásielkam certifikát kvality, podrobný prehľad balenia a nákladný list. Predávajúci je povinný uviesť číslo NO do všetkých dokumentov a popisu výrobkov, číslo šarže a číslo položky Kupujúceho do každého zasielaného kontajnera.

3. Cena a platobné podmienky. Predávajúci vyjadruje výslovný súhlas s tým, že ceny uvedené v tejto NO sú fixné a musia zostať fixné, až kým nebudú vybavené všetky dodávky a/alebo Služby (podľa okolností). Ak v NO nie sú uvedené žiadne ceny, cenou sa rozumie cena uvedená vo zverejnenom cenníku Predávajúceho platnom ku dňu NO. Platba bude realizovaná v mene uvedenej v NO a je splatná v lehote 90 dní od doručenia faktúry. Dobropisy splatná z titulu odmietnutí, nezrovnalosti alebo uhradené faktúry je Kupujúci, podľa vlastného uváženia, oprávnený započítať na nasledujúce platby.

4. Záruka. Predávajúci ručí za to, že: (I) Kupujúci nadobudne riadne a ničím nezaťažené vlastnícke právo na všetky Tovary, (ii) Tovary a Služby budú zodpovedať špecifikáciám, popisom alebo zaslaným vzorkám, ktoré boli určené alebo odsúhlasené Kupujúcim a (iii) Tovar bude obchodovateľný, bude mať dobrú kvalitu, bude bez vád a vhodný na zamýšľaný účel. Predávajúci vyjadruje súhlas s tým, že nahradí škodu Kupujúcemu a bude ho chrániť pred vznikom škody v prípade jednotlivých a všetkých nárokov, strát, škôd a výdavkov (vrátane trov právneho zastúpenia), majúcich pôvod v porušení záruk zo strany Predávajúceho alebo z nich vyplývajúcich.

5. Kontroly a odmietnutia. Kupujúci je oprávnený skontrolovať a preveriť všetky Tovary v maximálnom možnom rozsahu, a to kedykoľvek a na akomkoľvek mieste, vrátane doby ich výroby Predávajúcim. Záverečná kontrola prebehne v prevádzke Kupujúceho, a to v primeranom čase po konečnom dodaní. V prípade, že ktorýkoľvek Tovar dodaný podľa tejto Zmluvy bude vadný, alebo z iného dôvodu nebude v súlade s požiadavkami tejto NO, Kupujúci je oprávnený, bez ohľadu na vyplatenie alebo akúkoľvek predchádzajúcu kontrolu alebo vyskúšanie, odmietnuť celý takýto Tovar alebo akúkoľvek jeho časť, a podľa vlastného uváženia Kupujúceho, buď vrátiť takýto Tovar Predávajúcemu na dobropis, alebo započítať zľavu zo zaplatenej ceny, alebo požadovať výmenu Tovaru, a to všetko na náklady Predávajúceho.

6. Odstúpenie od zmluvy. Kupujúci je oprávnený zrušiť túto NO celkom alebo sčasti vo vzťahu k celému Tovaru alebo jeho ľubovoľnej časti, ktorá ešte nebola dodaná alebo Službám, ktoré ešte neboli poskytnuté, a to kedykoľvek, na základe písomného oznámenia Predávajúcemu v prípade, ak Predávajúci (1) nedodrží akýkoľvek termín alebo podmienku tejto Zmluvy, (2) určí príjemcu, stane sa insolventným alebo bude proti Predávajúcemu začaté konanie podľa ľubovoľného ustanovenia konkurzných právnych predpisov, (3) ukončí svoju činnosť, alebo dôjde k jeho zlúčeniu alebo splynutiu s treťou osobou, alebo (4) ak prevedie ktorékoľvek zo svojich práv alebo povinností podľa tejto NO na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu Kupujúceho. Pri takomto zrušení Kupujúci nenesie žiadnu zodpovednosť voči Predávajúcemu za úhradu akéhokoľvek dlžného zostatku za Tovary a Služby, ktoré boli dodané a prijaté Kupujúcim pred doručením oznámenia o odstúpení od zmluvy Predávajúcemu, ani za rozpracované práce, ktorých dodanie bolo požadované Kupujúcim.

7. Ďalšie opravné prostriedky. Kupujúci je oprávnený konkrétnym spôsobom vynucovať splnenie podmienok tejto NO. Oprávnenia a opravné prostriedky Kupujúceho podľa tejto NO sú kumulatívne a sú doplnkom akýchkoľvek zákonných práv a opravných prostriedkov, ktoré ponúka právny poriadok.

8. Patenty a ostatné nároky z práva duševného vlastníctva. Predávajúci bude čeliť akejkoľvek žalobe podanej proti Kupujúcemu na základe tvrdenia, že Tovar zakúpený podľa tejto zmluvy, alebo akákoľvek jeho časť, porušuje patentové právo, autorské právo, ochrannú známku, obchodné tajomstvo alebo akékoľvek iné vlastnícke právo akejkoľvek tretej osoby, a to na vlastné náklady, pričom je povinný uhradiť všetky náklady a škody, vrátane trov právneho zastúpenia. V prípade, že bude vydaný súdny zákaz, na základe ktorého Kupujúci nebude môcť používať Tovar alebo akúkoľvek jeho časť z dôvodu takéhoto porušenia, prípadne ak podľa odôvodneného názoru Predávajúceho je pravdepodobné, že Tovar alebo akákoľvek jeho časť môže byť predmetom takého nároku alebo porušenia ktoréhokoľvek z práv duševného vlastníctva, Predávajúci na vlastné náklady a podľa požiadaviek Kupujúceho, buď obstará Kupujúcemu právo pokračovať v používaní Tovaru, alebo nahradí, prípadne upraví Tovar tak, aby nedochádzalo k porušovaniu práv, avšak z funkčného hľadiska sa bude jednať o Tovar ekvivalentný pôvodne dodanému Tovaru.

9. Obmedzenie zodpovednosti. KUPUJÚCI ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ NENESEI ZODPOVEDNOSŤ VOČI PREDÁVAJÚCEMU ZA ŽIADNE ŠPECIÁLNE, NEPRIAME, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ VRÁTANE UŠLÉHO ZISKU) ALEBO REPRESÍVNE ŠKODY AKÉHOKOĽVEK DRUHU, BEZ OHĽADU NA TO, ČI VZNIKLI ZO ZMLUVY, PORUŠENIA PRÁVA (VRÁTANE NEDBANLIVOSTNÉHO), ALEBO INÝM SPÔSOBOM, ALEBO SÚ VÝSLEDKOM PORUŠENIA TEJTO ZMLUVY ALEBO AKEJKOĽVEK SKUTOČNOSTI, KTORÁ MÁ PÔVOD V TEJTO ZMLUVE ALEBO S ŇOU SÚVISÍ.

10. Dôverné informácie. Predávajúci nie je oprávnený za žiadnych okolností oznámiť akékoľvek informácie prijaté od Kupujúceho v súvislosti s touto NO, vrátane, ale nielen výkresov, plánov, príručiek, popisov alebo špecifikácií („Dôverné informácie“) akýmkoľvek iným osobám, než sú jeho zamestnanci, funkcionári alebo členovia riadiacich orgánov, ktorí majú legitímnu potrebu poznať informácie, ani ich používať na iné účely, než je plnenie tejto NO. Kupujúci zostáva za každých okolností vlastníkom Dôverných informácií sprístupnených Kupujúcim Predávajúcemu, ktoré sú určené na použitie v súvislosti s touto NO. Po zániku tejto NO alebo ak o to Kupujúci požiada, je Predávajúci povinný bez zbytočného odkladu vrátiť Kupujúcemu všetky Dôverné informácie (vrátane všetkých kópií), ktoré boli poskytnuté Predávajúcemu. Má sa za to, že nie informácie poskytnuté Predávajúcim Kupujúcemu, a to vrátane všetkých výkresov a dokumentov, nebudú mať dôvernú povahu a použitie takýchto informácií Kupujúcim nebude obmedzené.

11. Zodpovednosť za balenie, označenie a dodanie. Predávajúci je povinný zabaliť a označiť Tovar, na ktorý sa vzťahuje táto NO tak, aby spĺňal požiadavky prepravcu a aby sa zaistilo, že do prevádzky uvedenej v NO bude doručený bez poškodenia znehodnotenia. Všetky kontajnery, balenia a debniaci materiál sa stávajú vlastníctvom Kupujúceho.

12. Postúpenie. Táto NO nesmie byť postúpená žiadnou zo zmluvných strán bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany, s výnimkou prípadu, kedy je Kupujúci oprávnený bez súhlasu Predávajúceho postúpiť túto NO a svoje právo na prijatie Tovarov a Služieb podľa tejto zmluvy na svoju sesterskú spoločnosť.

13. Dodržiavanie právnych predpisov. Každá zo zmluvných strán je pri plnení svojich povinností podľa tejto zmluvy a pri výrobe, predaji a dodaní Tovarov a Služieb dodržiavať všetky príslušné právne predpisy a vládne nariadenia, vyhlášky a príkazy.

14. Zrieknutie sa práv. Zrieknutie sa práv ktoroukoľvek zo zmluvných strán v prípade akéhokoľvek porušenia tejto Zmluvy druhou zmluvnou stranou v konkrétnom prípade neznamená zrieknutie sa práv pri ďalších porušeniach rovnakého alebo iného druhu. Ak ktorákoľvek zo zmluvných strán nevyužije ktorékoľvek zo svojich práv podľa tejto Zmluvy v konkrétnom prípade, neznamená to, že sa táto zmluvná strana vzdáva využiť takéto alebo iné práva v ďalších prípadoch.

15. Nástupníctvo. Táto Zmluva je záväzná a zostáva v platnosti medzi Predávajúcim a Kupujúcim a ich príslušnými právnymi nástupcami a oprávnenými postúpencami.

16. Oznámenia. Pokiaľ nie je stanovené inak, všetky oznámenia upravené týmito OP budú mať písomnú formu alebo formu skutočného doručenia, alebo e-mailu, alebo doporučenej poštovej zásielky, prípadne zásielky do vlastných rúk s doručenkou a budú sa považovať za prijaté v deň doručenia do vlastných rúk alebo odoslania e-mailom, prípadne na tretí (3) deň po ich uložení na pošte.

17. Poistenie Predávajúceho. Predávajúci je povinný na vlastné náklady udržiavať v platnosti poistenie proti takým typom rizika a v takej výške, akú vzhľadom na druh jeho podnikania možno dôvodne očakávať.

18. Dodržiavanie protikorupčných predpisov. Predávajúci prehlasuje, že (i) dodržiava a naďalej bude v plnom rozsahu dodržiavať zákon o korupčných praktikách cudzincov/protikorupčné zásady Kupujúceho („Zásady“) (ktoré sa nachádzajú na webovej stránke Kupujúceho: www.platformspecialtyproducts.com) a všetky platné protikorupčné právne predpisy, vrátane, ale nielen zákona USA o korupčných praktikách cudzincov (spolu ďalej ako „Platné predpisy“); a (ii) nezaplatil, ani nezaplatí, neponúkne, ani nesľúbi zaplatiť, ani neschváli platbu, či už priamo alebo nepriamo, akejkoľvek peňažnej alebo nepeňažnej čiastky (a) žiadnemu štátnemu úradníkovi, štátnemu zamestnancovi, politickej strane alebo kandidátovi na politickú funkciu, za účelom ovplyvnenia akéhokoľvek konania alebo rozhodnutia o získaní alebo zachovaní podnikania, alebo iného získania neoprávnenej výhody, ako ani (b) žiadnej súkromnej fyzickej osobe, pri ktorej možno dôvodne očakávať, že príjemca poruší svoju povinnosť lojálnosti alebo dôveru. Kupujúci je oprávnený vykonať audit účtovných kníh a záznamov Predávajúceho a vykonať aj ďalšie interné kontroly, za účelom overenia si dodržiavania týchto Zásad a Platných predpisov. Predávajúci vyjadruje súhlas s tým, že je povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť Kupujúcemu, ak sa dozvie, má dôvod vedieť alebo má podozrenie z akéhokoľvek porušenia Zásad alebo akýchkoľvek Platných predpisov týkajúcich sa Kupujúceho, ktorejkoľvek zo sesterských spoločností Kupujúceho, prípadne aktivitách Predávajúceho alebo jeho zástupcov v súvislosti s touto Zmluvou.

19. Rôzne. Pokiaľ ktorékoľvek z ustanovení tejto Zmluvy vyhlási príslušný súd za neplatné alebo nevykonateľné, takéto ustanovenie sa zmení tak, aby sa dosiahol čo najbližší účinok zamýšľaný touto Zmluvou platným, zákonným a vykonateľným spôsobom, alebo ak to nebude možné, odstráni sa a stratí účinnosť v tomto rozsahu tak, že to nebude mať vplyv na žiadne iné ustanovenia tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa zriekajú použiteľnosti Dohovoru OSN o medzinárodnej kúpe tovaru na účely predaja tovaru podľa tejto zmluvy. Táto Zmluva sa spravuje právnym poriadkom platným v mieste sídla Kupujúceho a Predávajúci vyjadruje súhlas s tým, že sa podriadi príslušnosti súdov v mieste sídla Kupujúceho. S výnimkou prípadov uvedených v prvom odseku týchto OP táto Zmluva predstavuje úplnú písomnú dohodu zmluvných strán o predaji a nákupe Tovaru a Služieb a neexistujú žiadne dojednania, dohody, vyhlásenia, či už výslovné alebo odvodené, ktoré by neboli obsahom tejto zmluvy týkajúce sa predmetu tejto zmluvy. Žiadna modifikácia tejto Zmluvy nebude pre Kupujúceho záväzná, pokým s ňou Kupujúci nevyjadrí súhlas v písomnej forme.

 
  
*
(Press ctrl to select multiple)
*