Slovakian - Terms and Conditions of Sale

OBCHODNÉ PODMIENKY PREDAJA

ZMLUVA. Tento dokument stanovuje také obchodné podmienky, za ktorých predávajúci uvedené na titulnej strane tohto dokumentu („Predávajúci“) predáva svoje výrobky kupujúcemu („kupujúci“), a to podľa údajov a termínov uvedených v objednávkach Kupujúceho a akceptovaných Predávajúcim. Všetky objednávky sa akceptujú podľa týchto Obchodných podmienok („OP“) a sú ich súčasťou. Podmienky uvedené na titulnej strane tohto dokumentu majú prednosť pred akýmikoľvek nekonzistentnými podmienkami tu uvedenými. V prípade, že strany majú medzi sebou uzavretú písomnú zmluvu, ktorá je v rozpore s týmito OP, prednosť majú podmienky uvedené v písomnej zmluve. Zadaním objednávky Predávajúcemu Kupujúci vyjadruje svoj súhlas s týmito OP. Tieto OP majú prednosť pred akýmikoľvek inými alebo dodatočnými podmienkami uvedenými v ľubovoľnej nákupnej objednávke alebo inom dokumente predloženom zo strany Kupujúceho, pokým takéto odlišné alebo dodatočné podmienky alebo ustanovenia nie sú výslovne odsúhlasené Predávajúcim v písomnej forme. Po akceptácii objednávky zo strany Predávajúceho predstavujú tieto OP a tento dokument „Zmluvu“ o kúpe tovarov uvedených v týchto dokumentoch („Výrobky“) medzi Kupujúcim a Predávajúcim.

DODÁVKY. Predávajúci je povinný pokúsiť sa splniť požadované termíny dodania uvedené v objednávkach Kupujúceho, avšak v prípade ich nedodržania nenesie zodpovednosť. Akýkoľvek čas alebo dátum dodania uvedený Predávajúcim je iba orientačný. Predávajúci si vyhradzuje právo predčasného dodania zásielok alebo ich dodanie po častiach a podľa toho aj vystavovať faktúry Kupujúcemu. Hmotnosti a množstvá deklarované Predávajúcim na dodacom liste sú záväzné, pokým sa Predávajúcemu nepreukáže opak v lehote siedmych (7) sní od dodania.

ZMENY. Kupujúci nie je oprávnený meniť, rušiť, ani inak modifikovať objednávky po tom, ako je objednávka zo strany Predávajúceho spracúvaná bez písomného súhlasu Predávajúceho. Každé takéto zrušenie, zmena alebo modifikácia podlieha dodatočným podmienkam, ktoré môžu v danom prípade určiť Predávajúci, vrátane úhrady všetkých nákladov, výdavkov a strát súvisiacich s takouto zmenou Predávajúcemu.

PLATOBNÉ PODMIENKY. Platobné podmienky sú 30 dní od vystavenia faktúry netto. Predávajúci je oprávnený vystavovať faktúry po dodaní Výrobkov. Čo sa týka platby, každá čiastková dodávka predstavuje samostatnú objednávku. Platby sa uhrádzajú na pokyn, do miesta a v mene, ktorá je uvedená na faktúre. Ku všetkým sumám, ktoré nebudú uhradené v lehote splatnosti sa pripočíta úrok z omeškania vo výške 1,5 % mesačne alebo v maximálnej úrokovej miere povolenej právnymi predpismi, podľa toho, ktorá sadzba je nižšia. Žiadna časť akejkoľvek sumy splatnej Predávajúcemu nemôže byť znížená v dôsledku akéhokoľvek protinároku, započítania, úpravy alebo iného práva, ktoré by Kupujúci mohol mať voči Predávajúcemu alebo inej strane. Ak Kupujúci nezaplatí v lehote splatnosti za akúkoľvek jednu alebo viaceré zásielky, Predávajúci je, okrem iných opravných prostriedkov, oprávnený buď: (a) pozastaviť alebo zrušiť budúce dodávky, alebo (b) požadovať platbu v hotovosti v termíne doručenia/dodania zásielky alebo vopred. Ak sa finančné možnosti Kupujúceho vo vzťahu k Predávajúcemu stanú neuspokojivé, Predávajúci je oprávnený požadovať pred pokračovaním v ďalších dodávkach výrobku platbu v hotovosti alebo uspokojivé zabezpečenie záväzku. Kupujúci sa zaväzuje poskytnúť Predávajúcemu na požiadanie informácie o svojej bonite.

CENA. Pokým nie je v akceptovanej objednávke uvedené inak, cenu Výrobkov určí Predávajúci v deň prijatia objednávky. Cenníky Predávajúceho sú len orientačné a Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť takúto cenu. Ceny sú uvedené bez daní a iných poplatkov a v niektorých prípadoch nemusia odrážať príplatky za materiál.

DANE A POPLATKY. Kupujúci je povinný uhradiť Predávajúcemu všetky dane, spotrebné dane alebo iné poplatky, ktoré môže byť Predávajúci povinný zaplatiť akémukoľvek štátnemu orgánu alebo ich vyberať pre akýkoľvek štátny orgán na základe výroby, predaja, prepravy, dodávky alebo používania Výrobkov predávaných podľa týchto OP.

DODANIE, VLASTNÍCKE PRÁVO A NEBEZPEČENSTVO ŠKODY. Predávajúci bude zasielať a dodávať Výrobky v súlade s obchodnou doložkou FCA, miesto prepravy (Incoterms 2010). Vlastnícke právo a nebezpečenstvo škody na Výrobkoch prechádza na Kupujúceho odovzdaním Výrobkov prepravcovi v mieste prepravy.

ŽIADNE LICENCIE. Predajom akéhokoľvek Výrobku podľa týchto OP neprechádza na Kupujúceho žiadne právo, ani licencie v zmysle akéhokoľvek patentu, ochrannej známky alebo iného práva duševného vlastníctva v súvislosti s akýmkoľvek takýmto Výrobkom. Predávajúci si ponecháva všetky práva duševného vlastníctva k Výrobkom predávaným podľa týchto OP.

ZÁRUKY. Predávajúci ručí za to, že Výrobky predávané podľa týchto OP sú v čase ich dodania Kupujúcemu v súlade so štandardnými písomnými špecifikáciami Predávajúceho týkajúcimi sa týchto Výrobkov. Určenie vhodnosti Výrobkov na konkrétne použitia a aplikácie zamýšľané Kupujúcim sú výlučnou zodpovednosťou Kupujúceho. Akékoľvek návrhy alebo odporúčania zo strany Predávajúceho, ktoré sa týkajú použitia alebo aplikácie Výrobkov sa považujú za spoľahlivé, avšak Predávajúci nedáva žiadne záruky, ani neručí za výsledky, ktoré majú byť dosiahnuté, pretože podmienky používania a aplikácie zo strany Kupujúceho a iných osôb sú mimo kontroly Predávajúceho. Predávajúci nezodpovedá za nároky spôsobené nasledovnými skutočnosťami: 1) zanedbanie zo strany Kupujúceho alebo tretej strany; 2) pozmenenie, kontaminácia alebo zneužitie Výrobku; 3) akékoľvek špecifikácie alebo modifikácie urobené na žiadosť Kupujúceho; 4) nedodržanie pokynov na ochranu zdravia a bezpečnosti stanovených Predávajúcim zo strany Kupujúceho, ako aj nedodržanie štandardných postupov; a/alebo 5) nedodržanie právnych predpisov zo strany Kupujúceho. A nakoniec, Predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť za žiadne reklamácie: 1) podané po uplynutí záručnej doby; alebo 2) ak Predávajúci nedostane primeranú možnosť preskúmať Výrobky, ktorých sa reklamácie týkajú a Kupujúci nevráti takéto Výrobky Predávajúcemu po ich vyžiadaní Predávajúcim.

LEHOTA NA REKLAMÁCIE; ZRIEKNUTIE. Kupujúci nie je v žiadnom prípade oprávnený podať reklamáciu alebo začať akékoľvek konanie proti Predávajúcemu neskôr, než počas prvých 7 dní po zistení porušenia alebo v lehote 6 mesiacov po dodaní Výrobkov, ktorých sa reklamácia týka. Ak Kupujúci nezašle Predávajúcemu písomné oznámenie a akomkoľvek nároku alebo postupe v príslušnej lehote, takáto skutočnosť bude predstavovať absolútne a bezpodmienečné zrieknutie sa takého nároku alebo postupu. S VÝNIMKOU PRÍPADOV UVEDENÝCH V TÝCHTO OP, NEDÁVA PREDÁVAJÚCI ŽIADNE ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ, ANI ODVODENÉ, BEZ OHĽADU NA TO, ČI VZNIKLI ZO ZÁKONA ALEBO INÝM SPÔSOBOM, VRÁTANE, ALE NIELEN, ODVODENÝCH ZÁRUK PREDAJNOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL A/ALEBO PROTI PORUŠENIU. KUPUJÚCI PREBERÁ VŠETKY RIZIKÁ MAJÚCE PÔVOD V POUŽITÍ ZAKÚPENÉHO VÝROBKU, BEZ OHĽADU NA TO, ČI SA POUŽIJE SAMOSTATNE ALEBO V KOMBINÁCII S INÝMI LÁTKAMI ALEBO V AKOMKOĽVEK POSTUPE.

OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI. VÝLUČNÁ ZODPOVEDNOSŤ PREDÁVAJÚCEHO A JEDINÝ OPRAVNÝ PROSTRIEDOK KUPUJÚCEHO VOČI PREDÁVAJÚCEMU V PRÍPADE JEDNOTLIVÝCH A VŠETKÝCH NÁROKOV, BEZ OHĽADU NA TO, ČI IDE O PORUŠENIE ZMLUVY, ZÁRUKU, ORUŠENIA PRÁVA (VRÁTANE NEDBANLIVOSTNÉHO), ALEBO INÝM SPÔSOBOM, JE OBMEDZENÉ PODĽA VOĽBY PREDÁVAJÚCEHO NA: (a) ZASLANIE NÁHRADNÉHO TOVARU, (b) MODIFIKÁCIU VÝROBKU, ALEBO (c) REFUNDÁCIU ALEBO VRÁTENIE ČIASTKY KUPUJÚCEMU VO VÝŠKE ROVNAJÚCEJ SA KÚPNEJ CENE VÝROBKU. BEZ OHĽADU NA VYŠŠIE UVEDENÉ, PREDÁVAJÚCI V ŽIADNOM PRÍPADE NENESIE ZODPOVEDNOSŤ VOČI KUPUJÚCEMU ZA ŽIADNE NÁSLEDNÉ, NEPRIAME, NÁHODNÉ, ŠPECIÁLNE, REPRESÍVNE ALEBO ROZŠÍRENÉ ŠKODY, VRÁTANE, ALE NIELEN, UŠLÉHO ZISKU, STRATY PRÍLEŽITOSTI ALEBO ZNÍŽENIA HODNOTY, KTORÉ SÚ VÝSLEDKOM ALEBO MAJÚ PÔVOD, PRÍPADNE SÚVISIA S PORUŠENÍM ZÁRUK PREDÁVAJÚCEHO ALEBO TÝCHTO OP, ALEBO INEJ PRÍČINY MAJÚCEJ PÔVOD ALEBO SÚVISIACEJ S VÝROBKOM. V ROZSAHU POVOLENOM PRÁVNYMI PREDPISMI SA KUPUJÚCI TÝMTO VÝSLOVNE VZDÁVA VŠETKÝCH ZÁKONNÝCH OPRAVNÝCH PROSTRIEDKOV, KTORÉ NIE SÚ V SÚLADE S TÝMITO USTANOVENIAMI.
Výrobok reklamovaný ako nezhodný sa nesmie vrátiť, ani zlikvidovať, s výnimkou prípadov uvedených v týchto OP. Predávajúci v žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za žiadne straty, škody, náklady, ani výdavky, za ktoré svojím konaním, opomenutím alebo uvedením do omylu zodpovedá Kupujúci alebo akákoľvek tretia osoba.

POVINNOSTI KUPUJÚCEHO. Okrem iných povinností uvedených v týchto OP preberá Kupujúci celé riziko a zodpovednosť za stratu alebo škodu, majúcu pôvod v manipulácii, používaní alebo aplikácii Výrobku a kontajnerov dodaných podľa týchto OP. Kupujúci vyjadruje súhlas s tým, že sa oboznámil a priebežne sa bude informovať (bez spoliehania sa na Predávajúceho) o všetkých rizikách pre osoby a/alebo majetok, ktoré predstavuje manipulácia s takýmito Výrobkami a kontajnermi a ich používanie. Kupujúci je povinný informovať svojich zamestnancov, zákazníkov, agentov, distribútorov, poradcov, nezávislých dodávateľov a iné osoby, ktoré manipulujú alebo používajú takýto Výrobok, prípadne u ktorých možno predpokladať, že budú manipulovať s takýmto Výrobkom alebo ho používať, o všetkých rizikách. Kupujúci týmto vyjadruje súhlas s tým, že nahradí škodu a bude chrániť pred vznikom škody Predávajúceho, jeho sesterské spoločnosti a pobočky, ako aj ich príslušných členov riadiacich orgánov, funkcionárov, akcionárov, zamestnancov, agentov, právnych nástupcov a postúpencov, pred jednotlivými a všetkými zodpovednosťami, stratami, nákladmi alebo škodami, vrátane príslušných trov právneho zastúpenia, majúcich pôvod v nárokoch (pokým nebude právoplatne rozhodnuté o tom, že je to následok hrubej nedbanlivosti alebo úmyselného správania Predávajúceho) vyplývajúcich z (a) používania alebo manipulácie s Výrobkom zo strany Kupujúceho alebo jeho sesterských spoločností, bez ohľadu na to, či bol Výrobok skombinovaný s akýmikoľvek inými materiálmi, látkami alebo vybavením, alebo sa použil v ľubovoľnom výrobnom procese; (b) nedodržania právnych predpisov zo strany Kupujúceho alebo jeho sesterských spoločností; (c) sprenevery a/alebo porušenia práv duševného vlastníctva, vrátane, ale nielen porušenia patentu, ochrannej známky alebo autorského práva, ktoré je výsledkom použitia alebo manipulácie s Výrobkom zo strany Kupujúceho alebo jeho sesterských spoločností (na účely tohto Odseku sa akýmkoľvek odkazom na Kupujúceho a jeho sesterské spoločnosti rozumejú funkcionári, členovia riadiacich orgánov, zamestnanci, agenti a zástupcovia Kupujúceho a jeho sesterských spoločností). V prípade, ak Predávajúci podá žalobu za účelom vynútenia svojich práv podľa týchto OP a bude s takouto žalobou úspešný, má Predávajúci voči Kupujúcemu nárok na refundáciu všetkých nákladov a výdavkov (vrátane, ale nielen, primeraných trov právneho zastúpenia a výdavkov) vynaložených na vynútenie svojich práv podľa týchto OP.

OSPRAVEDLNENÉ NEPLNENIE. Predávajúci nebude niesť zodpovednosť za neplnenie alebo oneskorenie s plneniami z príčin, ktoré sú mimo kontroly Predávajúceho, vrátane, ale nielen konaní alebo opomenutí Kupujúceho, vyššej moci, štrajkov alebo iných pracovných sporov, teroristických útokov, vojny, odstávok prevádzky, dobrovoľného alebo nedobrovoľného dodržiavania právneho predpisu, príkazu, nariadenia, odporúčania alebo žiadosti akéhokoľvek štátneho orgánu, neschopnosti získať palivo, materiál alebo diely, omeškaniach alebo nedostupnosti prepravy, porúch strojov alebo vybavenia, požiarov, výbuchov alebo nehôd. Okrem toho bude Predávajúci ospravedlnený v prípade svojej neschopnosti obstarať si suroviny (na komerčne racionálnom základe) nevyhnutné na výrobu Výrobku. Ak nastane akákoľvek takáto udalosť, Predávajúci bude oprávnený prideliť zostávajúcu výrobu a/alebo dodávky medzi svojich zákazníkov podľa vlastného uváženia a Kupujúci sa týmto vzdáva nároku na vyvodenie zodpovednosti voči Predávajúcemu za akékoľvek následné neúplné plnenie akejkoľvek objednávky.

VRÁTENIE. Žiadne vrátenie nezhodného Výrobku nebude zo strany Predávajúceho akceptované a Kupujúci nie je oprávnený zrušiť žiadnu objednávku bez predchádzajúceho písomného súhlasu Predávajúceho. Taký súhlas udelí Predávajúci na základe svojho vlastného uváženia a Predávajúci je pri vrátených Výrobkoch oprávnený účtovať poplatok za vrátenie do skladu vo výške 25 %. Všetky Výrobky musia byť Predávajúcemu vrátené v súlade s pokynmi uvedenými Predávajúcim a výlučne na náklady Kupujúceho.

VRATNÉ KONTAJNERY. Ak si zásielka vyžaduje použitie vratných kontajnerov, vlastnícke právo k takýmto vratným kontajnerom zostáva Predávajúcemu a tieto musia byť vrátené Predávajúcemu v dobrom stave (s výnimkou bežného opotrebovania) a v lehote 60 dní od dodania Výrobku (poplatky za prepravu znáša Kupujúci). Na žiadosť Predávajúceho sa Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť Predávajúcemu primeranú cenu za vratné kontajnery, ak ich Kupujúci nevráti Predávajúcemu alebo ak ich nevráti vo vhodnom stave. Predávajúci je podľa vlastného uváženia oprávnený požadovať zálohu za vratné kontajnery.

DODRŽIAVANIE PRÁVNYCH PREDPISOV. Každá strana je pri plnení tejto Zmluvy povinná dodržiavať všetky platné právne predpisy a vládne vyhlášky, nariadenia a príkazy.

DODRŽIAVANIE PROTIKORUPČNÝCH PREDPISOV. Ak je Kupujúci distribútorom Výrobkov Predávajúceho, Kupujúci prehlasuje, že (i) dodržiava a naďalej bude v plnom rozsahu dodržiavať zákon o korupčných praktikách cudzincov/protikorupčné zásady Predávajúceho („Zásady“) (ktoré sa nachádzajú na webovej stránke Predávajúceho: www.platformspecialtyproducts.com) a všetky platné protikorupčné právne predpisy, vrátane, ale nielen zákona USA o korupčných praktikách cudzincov (spolu ďalej ako „Platné predpisy“); a (ii) nezaplatil, ani nezaplatí, neponúkne, ani nesľúbi zaplatiť, ani neschváli platbu, či už priamo alebo nepriamo, akejkoľvek peňažnej alebo nepeňažnej čiastky (a) žiadnemu štátnemu úradníkovi, štátnemu zamestnancovi, politickej strane alebo kandidátovi na politickú funkciu, za účelom ovplyvnenia akéhokoľvek konania alebo rozhodnutia o získaní alebo zachovaní podnikania, alebo iného získania neoprávnenej výhody, ako ani (b) žiadnej súkromnej fyzickej osobe, pri ktorej možno dôvodne očakávať, že príjemca poruší svoju povinnosť lojálnosti alebo dôveru. Predávajúci je oprávnený vykonať audit účtovných kníh a záznamov Kupujúceho a vykonať aj ďalšie interné kontroly, za účelom overenia si dodržiavania týchto Zásad a Platných predpisov. Kupujúci vyjadruje súhlas s tým, že je povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť Predávajúcemu, ak sa dozvie, má dôvod vedieť alebo má podozrenie z akéhokoľvek porušenia Zásad alebo akýchkoľvek Platných predpisov týkajúcich sa Predávajúceho, ktorejkoľvek zo sesterských spoločností Predávajúceho, prípadne aktivitách Kupujúceho alebo jeho zástupcov v súvislosti s touto Zmluvou.

RÔZNE. Kupujúci nie je oprávnený postúpiť túto Zmluvu. Pokiaľ ktorékoľvek z ustanovení tejto Zmluvy vyhlási príslušný súd za neplatné alebo nevykonateľné, takéto ustanovenie sa zmení tak, aby sa dosiahol čo najbližší účinok zamýšľaný touto Zmluvou platným, zákonným a vykonateľným spôsobom, alebo ak to nebude možné, odstráni sa a stratí účinnosť v tomto rozsahu tak, že to nebude mať vplyv na žiadne iné ustanovenia tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa zriekajú použiteľnosti Dohovoru OSN o medzinárodnej kúpe tovaru na účely predaja Výrobkov podľa tejto zmluvy. Táto Zmluva sa spravuje právnym poriadkom platným v mieste sídla Predávajúceho a Kupujúci vyjadruje súhlas s tým, že sa podriadi príslušnosti súdov v mieste sídla Predávajúceho. Pokiaľ nie je stanovené inak, všetky oznámenia upravené touto Zmluvou budú mať písomnú formu alebo formu skutočného doručenia, alebo e-mailu, alebo doporučenej poštovej zásielky, prípadne zásielky do vlastných rúk s doručenkou a budú sa považovať za prijaté v deň doručenia do vlastných rúk alebo odoslania e-mailom, prípadne na tretí (3) deň po ich uložení na pošte. S výnimkou prípadov uvedených v prvom odseku týchto OP tento dokument predstavuje úplnú písomnú dohodu zmluvných strán o predaji a nákupe Výrobkov a neexistujú žiadne dojednania, dohody, vyhlásenia, či už výslovné alebo odvodené, ktoré by neboli obsahom tejto zmluvy týkajúce sa predmetu tejto zmluvy. Žiadna modifikácia týchto OP nebude pre Predávajúceho záväzná, pokým s ňou Predávajúci nevyjadrí súhlas v písomnej forme.

 
  
*
(Press ctrl to select multiple)
*